Prijedlozi i mišljenja za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu

Predmet:  Prijedlozi i mišljenja za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu

 

Općinsko vijeće donosi Program rada za tekuću godinu.

 

Odredbama člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj:01/05, 05/10) regulisano je da Općinsko vijeće pribavlja prijedloge, mišljenja, sugestije od vijećnika, radnih tijela OV, Načelnika Općine, općinskih službi za upravu, političkih stranka, mjesnih zajednica, građana, udruženja građana i drugih fizičkih i pravnih lica, a Kolegij Općinskog vijeća priprema i utvrđuje Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu.

 

Molimo vas da najkasnije do 31 januara 2018. godine dostavite vaše sugestije, prijedloge i mišljenja.

 

S poštovanjem.

Predsjednik 

Ibro Halilović

Aktuelno

  • 1
  • 2