JAVNI POZIV NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2018. GODINI

 

 

 

Na osnovu člana 8. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 ) te člana 38. Statuta Općine Konjic (“Službeni glasnik Općine Konjic”, broj 4/11 i 6/11) i člana 3. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz budžeta za finansiranje aktivnosti iz oblasti sporta broj 09-42-1832/13, načelnik Općine Konjic raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2018. GODINI

 

1. Prijava treba da sadrži:

  • potpuno ispunjene aplikacione obrasce sa svim traženim podacima;
  • kopija rješenja o registraciji usklađenog sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj 45/02);
  • kopija identifikacionog broja;
  • Bilans uspjeha za period 01.01.2017.- 31.12.2017, (prihodi i rashodi) po završnom računu;
  • Izjava sa potpisom lica koji predstavlja i zastupa sportsku organizaciju da ta organizacija nema dugovanja prema Općini Konjic;
  • Izvod iz godišnjeg programa rada koji se odnosi na sportske aktivnosti koje će se potencijalno sufinansirati;
  • Spisak (sa imenom i prezimenom, te adresom sportista) članova kluba

 

Aplikacioni obrazac se nalazi na sljedečem Link-u i na info pultu Općine Konjic.

 

  1. 2.Prijave se dostavljaju na protokol Općine u zatvorenim kovertama na kojima je naznačeno: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SPORT (NE OTVARAJ)

Adresirane na :OPĆINA KONJIC Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Ul. M.Tita br 62, 88400 KONJIC

 

3. Rok za podnošenje prijava je 13.04.2018. godine.

4. Nepotpune i neblagovremene prijave, te prijave aplikanata koji nisu propisno pravdali troškove odobrenih sredstava, neće se razmatrati.

 

 

JAVNI POZIV - NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2018.GODINI.pdf

 

Aktuelno

  • 1
  • 2