ponedjeljak, 26 Decembar 2016 12:21

Sugestije, prijedlozi i mišljenja na Program rada rada Općinskog vijeća Konjic za 2017

Broj: 03-01-1-3411/16

Konjic, 22. 12.016.godine

                                                                                  

Predmet:  Prijedlozi i mišljenja za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2017.godinu

 

Općinsko vijeće donosi Program rada za tekuću godinu.

 

Odredbama člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj:01/05,05/10)  regulisano je da Općinsko vijeće pribavlja prijedloge, mišljenja , sugestije  od vijećnika ,radnih tijela OV, Načelnika Općine,općinskih službi za upravu,političkih stranka, mjesnih zajednica, građana , udruženja građana i drugih fizičkih i pravnih lica ,a Kolegij Općinskog vijeća priprema i utvrđuje Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2017.godinu.

 

Molimo vas da najkasnije do 20.januara 2017. godine dostavite vaše sugestije, prijedloge i mišljenja.

 

S poštovanjem.

 

Predsjednik

Ibro Halilović