srijeda, 22 Mart 2017 11:23

Najava 3. sjednica Općinskog vijeća Konjic

Broj: 03-01-1-706/17

Konjic, 16.03.2017. godine 

Na osnovu člana 16. Statuta Općine Konjic («Službeni glasnik Općine Konjic», broj 04/11 i 06/11) i odredbi člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic (»Službeni glasnik Općine Konjic«, broj: 1/05 i 5/10),  sazivam 

 

3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC ZA DAN 30.03. 2017. GODINE,  (četvrtak) SA POČETKOM U 11:00  SATI, U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA – ZGRADA OPĆINE 

ZA SJEDNICU SE PREDLAŽE SLIJEDEĆI DNEVNI RED:

 

1. Zapisnik sasjednice Općinskog vijeća , 27.02.2017. godine;

2.Izmjene i dopune Statuta Agencije za ekonomski  razvoj “ Prvi korak“ d.o.o Konjic; (notarska obrada) 

- Prijedlog Odluke o ovlaštenju Predsjednika Općinskog vijeća;

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Konjic za 2016.godinu;

4. Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2016. godinu;

5. Program rada Načelnika općine za 2017.godinu;

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog plana rada Općine Konjic za period 2017-2019.godine;

7. Prijedlog Odluke o kupovini poslovnog prostora u vlasništvu Udruženja penzionera-umirovljenika općine Konjic;

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postupku i uslovima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja za građenje;

9. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Donje polje“;

10. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana „Lisičići“;

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Žalbenog vijeća;

12. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;

13. Izvještaj o radu Policijske uprave Konjic za 2016.godinu;

14. Izvještaj o radu RTV d.o.o Konjic za 2016. godinu,sa finansijskim pokazateljima;

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora RTV Konjic za 2016. godinu

- Plan rada za 2017.godinu

15. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Konjic za 2016.godinu;

- Izvještaj o radu Upravnog odbora

- Program rada za 2017. godinu

16. Izvještaj o radu  Ustanove Narodni univerzitet Konjic za 2016. godinu, sa finansijskim pakazateljima;

- Izvještaj o radu Upravnog odbora

- Program rada za 2017.godinu

17. Izvještaj o radu Ustanove Sportska dvorana Konjic za 2016. godinu,sa finansijskim pokazateljima;

- Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2016.godinu

- Program rada za 2017.godinu

18. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije  Konjic za 2016. godinu;

19. Inicijativa za izmjenu Poslovnika  o radu Općinskog vijeća;

20. Pitanja i odgovori. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Ibro Halilović