ponedjeljak, 05 Juni 2017 11:57

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Konjic 

Na 4. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 25.05.2017.godine, usvojena su sljedeća akta: 

1.Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2017. godini; 

2.Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostorija Udruženju ratnih vojnih invalida Konjic; 

3.Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik za komunalne usluge JKP Standard d.o.o.Konjic; 

4.Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na području općine; 

5.Odluka o neprihvatanju ponude za kupovinu nekretnina; 

6.Odluka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o diobi nekretnina; 

7.Rješenje o utvrđivanju javnog interesa izgradnje MHE na slivu rijeke Ljuta.