nedjelja, 04 Juni 2017 00:00

Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Konjic 

Na 3. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 30.03. 2017. godine, usvojena su sljedeća akta : 

1.Izmjene i dopune Statuta Agencije za ekonomski razvoj“ Prvi korak“ d.o.o Konjic; (notarska - Odluka o ovlaštenju Predsjednika Općinskog vijeća); 

2.Odluka o izvršBudžeta Općine Konjic za 2016.godinu; 

3.Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2016. godinu; 

4.Program rada Načelnika općine za 2017.godinu; 

5.Odluka o usvajanju Strateškog plana rada Općine Konjic za period 2017-2019.godine; 

6.Odluka o kupovini poslovnog prostora u vlasništvu Udruženja penzionera-umirovljenika općine Konjic; 

7.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postupku i uslovima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja za građenje; 

8.Odluka o pristupanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Donje polje“; 

9.Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana „Lisičići“; 

10.Odluka o imenovanju Žalbenog vijeća; 

11.Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća; 

12.Zaključak o usvajanju Inicijative za izmjenu Poslovnika o radu Općinskog vijeća..