ponedjeljak, 02 April 2018 13:06

Informacija sa 9. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 9. sjednice Općinskog vijeća Konjic 

Na 9. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 22.03.2018.godine usvojeni su sljedeći akti:                                                

 

1. Odluka o donošenju budžeta općine Konjic za 2018. godinu;

2. Odluka o izvršavanju budžeta općine Konjic za 2018. godinu;

3. Odluka o usvajanju Prostornog plana Općine Konjic za period 2013. do 2033. godine;

4. Odluka o provođenju Prostornog plana Općine Konjic za period od 2013. do 2033. godine; 5. Odluka o usvajanju Integralne strategije razvoja općine Konjic 2018-2027. godina;

6. Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2018. godinu;

7. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama sa Tarifom administrativih taksi;

9. Odluka o utvrđivanju nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana „Čelebići“ i upućivanje na javnu raspravu;

10. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m² stambene površine na području općine;

11. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Konjic;

12.Odluka o davanju saglasnosti na Pravila JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic;

13. Odluka o zadržavanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema Ustanovi „NARODNI UNIVERZITET“ Konjic u Konjicu; 

14. Odluka o davanju Saglasnosti na imenovanje Direktora Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu;  

15. Odluka o davanju Saglasnosti na izmjene sjedišta Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu i usaglašavanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH;  

16. Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu;  

17. Odluka o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju javnog konkursa za nekretninu poslovne zgrade i zemljišta (bivša zgrada Konfekcije);  

18. Odluka o davanju saglasnosti na izgradnju;  

19. Odluka o neprihvatanju ponude za kupovinu nekretnina Baričak Miroslava;  

20. Odluka o konačnom imenovanju direktora „CENTAR ZA RIBARSTVO NERETVA“ d.o.o Konjic;  

21. Odluka o prodaji stalnih sredstava – službenih motornih vozila; 

22. Program rada Općinskog vijeća za 2018.godinu.