20. Izgradnja obaloutvrde na Drecelju sa izgradnjom platoa za stambeno – poslovnu zonu Drecelj