utorak, 08 Avgust 2017 10:28

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ''CENTAR ZA RIBARSTVO'' d.o.o. KONJIC

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-01-3-2422/17

Konjic, 31.07.2017. godine

                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11, 6/11) raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ''CENTAR ZA RIBARSTVO'' d.o.o. KONJIC

 

I

                Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ''Centar za ribarstvo'' d.o.o. Konjic.

 

II

Mandat

                Direktor se imenuje na period od 4 /četiri/ godine.

III

Opis pozicije

                Direktor društva ima funkciju uprave društva i odgovoran je za organizaciju i vođenje poslova društva i obavlja slijedeće poslove:

-          stara se o svrsihodnosti i zakonitosti rada društva

-          predstavlja društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju

-          zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje vezane za poslovanje društva

-          odlučuje o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika društva

-          vrši prijem u radni odnos te zaključuje ugovore o radu i donosi rješenja o rasporedu radnika

-          u saglasnosti sa osnivačem donosi pravilnike i druge opće akte društva,

-          stara se o vođenju i obezbjeđenju primjene računovodstvenih i finansijskih propisa u vođenju poslovnih knjiga

-          predlaže poslovnu politiku te učestvuje u izradi godišnjeg poslovnog plana investicija i finansijskog plana društva za narednu poslovnu godinu te vrši i druge radnje i poslove koje mu se stave u nadležnost na osnovu Zakona ili odlukom osnivaća.

 

IV

Uvjeti izbora

OPĆI UVJETI

 1. a)da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b)da je stariji od 18. godina,
 3. c)da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. d)da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine),
 5. e)da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prijestup, zloupotrebu položaja pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. f)da nema sukob interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa,
 7. g)da mu nije sudskom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora,
 8. h)da nema pravni ili finansijski interes u društvu,
 9. i)da ne obavlja funkciju u političkoj stranci
 10. a)V stepen tehničkog smjera
 11. b)Najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 12. c)Da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.

 

POSEBNI UVJETI

Na dužnost direktora društva, uz uslov ispunjavanja navedenih kriterija, imenuje se lice koje po menadžerskim iskustvima i znanjima najbolje odgovara za izršavanje operativnih i poslovnih potreba društva.

Iskustva i rezultati postignuti u dosadašnjem radu na istim i sličnim pozicijama svih kandidata uzet će se u obzir prilikom procjene kvalifikacije i menadžerskih sposobnosti.

 

 

V.

Potrebni dokumenti i dodatne informacije

 

               Uz prijajavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti i biografiju, adresu, kontakt telefon, uvjerenje o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome, kopiju lične karte, dokaz o radnom iskustvu u struci, dokaz o radnom iskustvu u struci na rukovodećim poslovima, ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u posljednje 3 godine na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH, ovjerenu izjavu da ne obavllja funkciju u političkoj stranci, ovjerenu izjavu da nema pravni ili finansijski interes u društvum (sve navedene izjave mogu biti formalno izražene u vidu tačaka jedinstvene izjave). Ispunjavanje općih uslova iz tačke e) i g), nakon provedene procedure izbora i imenovanja će provjeriti društvo službenim putem.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

               Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom: ''PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ''CENTAR ZA RIBARSTVO'' d.o.o. Konjic – NE OTVARAJ'' na slijedeću adresu: Općina Konjic – Komisija za izbor i imenovanje direktora 88400 Konjic, Maršala Tita broj 64.

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog konkursa odbaciće se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti interviu.