petak, 14 April 2017 12:51

JAVNI OGLAS 

 

JAVNI OGLAS ZA GRADAC

 

 

 

Više u dokumentu u prilogu

 

 

 

 

utorak, 04 April 2017 12:01

PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovne prostore kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic.
Predmet zakupa su prostori koji se nalazi u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb i poslovni prostor u ulici Musala bb.
U zakup se izdaju sljedeći prostori;

 

Redni broj

Opis poslovnog prostora

Površina

Minimalni iznos mjesečne zakupnine bez

PDV-a

1.

Stara Čaršija bb Prostor bro• 2

39,29 m2

196,45 KM

2.

Stara čaršija bb Prostor bro• 4

22,87 m2

114,35 KM

3.

Musala bb, pp broj 4

k.č. 1158/18E-4

49,00 m2

196,00 KMProstori koji su predmet javnog oglasa daju se na korištenje (zakup) na period od 5 (pet) godina, računajući od dana potpisivanja Ugovora između korisnika poslovnog prostora i Općine Konjic, sa mogućnošću produženja u skladu sa Zakonom i Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija općine Konjic.
Korisnik prostora može da izvrši adaptaciju i prilagodbu određenih prostora prema svojim potrebama uz saglasnost vlasnika prostora. Sve navedene troškove adaptacije snosi korisnik prostora. Za navedene prostore, sve zakonske i komunalne obaveze će plaćati korisnik poslovnih prostora.

NAMJENA:
Prostori u ulici Stara čaršija bb (pp br.2 i 4) koji se daju u zakup namijenjeni su za obavljanje starih i tradicionalnih zanata, kućne radinosti, atelje-galerije, turističkih agencija i slične djelatnosti a prostor u ulici Musala bb koji se daje u zakup je namijenjen za obavljanje svih vrsta djelatnosti.

Tekst javnog oglasa pogledajte u prilogu:

javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora

četvrtak, 21 April 2016 06:27

PONOVNI JAVNI OGLAS 

za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic-Musala

 

 

 

Više u dokumentu u prilogu

 

 

 

 

petak, 12 Februar 2016 08:36

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic 

 

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u Javnoj ustanovi Osnovna škola ''Seonica'' Seonica, Buturović polje, Konjic. 

 

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

subota, 23 Maj 2015 05:43

Svrha: Predmet ponovnog javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovnih prostorija kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic.
Predmet zakupa su prostori koji se nalaze u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb.
U zakup se izdaju sljedeći prostori...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

petak, 22 Maj 2015 07:34

Svrha: Predmet Javnog oglasa je imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Konjic

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 05 Maj 2015 13:44

Svrha: Predmet Javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovnih prostora kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic. Predmet zakupa su prostori koji se nalaze u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb. U zakup se izdaju sljedeći prostori; ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 18 Februar 2015 00:00

Svrha: Raspisuje se Javni oglas za imenovanje članova (četiri) Općinske izborne komisije Konjic, predsjednika i 3 člana.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 18 Februar 2015 00:00

Svrha: Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje članova (predsjednika i 3 člana) Općinske izborne komisije Konjic.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 11 Juni 2014 23:07

Predmet: Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća"Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 11 Juni 2014 23:01

Predmet: Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora "Konjic-stan" d.o.o. Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

četvrtak, 08 Maj 2014 00:00

Predmet: Javni oglas za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

ponedjeljak, 28 April 2014 10:17

Predmet: za izbor i imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 09 April 2014 05:52

Predmet: Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda osnivača u Javnoj ustanovi Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

ponedjeljak, 06 Januar 2014 15:03

Predmet: Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj 2013/14.godini redovnim studentima iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

petak, 08 Novembar 2013 05:35

Predmet: Dodjeljuje se u zakup poslovni prostor u selu Lukomir – Centar ''LUKA MIRA'' Lukomir, Općina Konjic, površine 110 m².

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

 

srijeda, 25 Septembar 2013 00:00

Predmet: Ponovni javni oglas za izbor članova upravnog i nadzornog odbora... 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

četvrtak, 06 Juni 2013 00:00

Predmet: Javni oglas za izbor članova Popisne komisije lokalne samouprave Općine Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

četvrtak, 11 April 2013 19:59

Broj: 01-01-3-960/13.
Konjic, 25.03.2013.godine

Na osnovu člana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, br. 34/03), i člana 38 Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, br. 4/11 i 6/11) te Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova UO i NO broj: 09-01-3-895/13, načelnik Općine Konjic objavljuje: