utorak, 26 Septembar 2017 11:51

J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-40-1078/17

Konjic, 25.09.2017. godine

 

           Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

                                                  

I Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u Javnoj ustanovi ''Prva osnovna škola '' Konjic.

 

II Uslovi Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

1. da su državljanini BiH,

   2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na

       nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

   4. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom

     Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),

   5. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

     (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),

   6. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,

   7. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u

       nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,

   8. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa

     s njihovim službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH

       (Službene novine F BiH, broj 29/03),

   9. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),

10. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se

       vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija      

11. da nije član odbora/ upravnih vijeća/ u više od jednog odbora/vijeća,

12. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

13. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje

     upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                          

                                                                                  

III Dokazi Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

  1. Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
  2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
  3. Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
  4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
  5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
  6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
  7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

 

  

                                              

IV. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će interviju.

                                                          

V. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“, odnosno u dnevnom listu „Oslobođenje“. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA, BROJ: 08-40-1078/17 OD 25.09.2017.GODINE - NE OTVARATI» na adresu: Općina Konjic, Komisija za izbor i imenovanje članova ŠO, 88400 Konjic, Maršala Tita broj 62.