utorak, 26 Septembar 2017 12:01

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ''SPORTSKA DVORANA'' KONJIC

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-01-3-1068/17

Konjic, 25.09.2017. godine

                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 28. Pravila Ustanove ''Sportska dvorana'' Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

USTANOVE ''SPORTSKA DVORANA'' KONJIC

I

 

 

                Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Ustanove ''Sportska dvorana'' Konjic – 3 /tri/ člana i to:

-          Dva člana Upravnog odbora (predstavnik osnivača)

-          Jedan član Upravnog odbora (predstavnik Ustanove).

 

II

Mandat

                Mandat članova Upravnog odbora traje 4 /četiri/ godine.

III

Opis pozicije

                Upravni odbor je nadležan da:

-          Donosi Pravila ustanove

-          Utvrđuje planove rada i razvoja

-          Utvrđuje godišnji program rada

-          Donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun

-          Donosi opće akte o organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte u skladu sa Pravilima

-          Odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti Ustanove, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Uprave

-          Usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora

-          Rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem

-          Odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa 15.000 (petnesthiljada KM)

-          Odgovara osnivaču za rezultate rada Ustanove

-          Odlučuje o prigovoru radnika u drugom stepenu, o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa

-          Podnosi osnivaču, najmanje jednom godišnje, izvještaj o poslovanju Ustanove

-          Vrši i druge poslove, u skladu sa Pravilima Ustanove.

IV

Način izbora

                Izbor i predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora izvršit će Komisija, a odluku o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora donijeti će osnivač Ustanove.

V

Uvjeti izbora

OPĆI UVJETI

 1. a)da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b)da je stariji od 18. godina,
 3. c)da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. d)da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine),
 5. e)da nije osuđivan za krivično djelo i/ili za privredni prijestup za radnje nespojive sa dužnošću u Upravnom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. f)da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 7. g)da nema privatni finansijski interes u Ustanovi u koju se kandidira u smislu člana 2. tačke 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 8. h)da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 9. i)da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH (Službene novine FBiH broj 70/08),
 10. j)da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,
 11. k)da nije starije od 65 godina na dan imenovanja,
 12. l)da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkurentnom djelatnošću Ustanove,
 13. m)da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Upravnom odboru u koji se kandiduje.
 14. a)VII ili VI stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ili 180 ECTS bodova) ili drugog ili trečeg ciklusa Bolonjskog sistema studija,
 15. b)da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima svog stručnog naziva,
 16. c)sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa ustanove i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika,
 17. d)sposobnost za savjesno, odlučno , odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,
 18. e)izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu u donošenju odluka ,
 19. f)da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja,
 20. g)da posjeduje sposobnost korporativnih upravljanja i strategije poslovne etike,
 21. h)da posjeduje znanje o djelatnosti kojima se Ustanova bavi,
 22. i)sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 23. j)da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

POSEBNI UVJETI

V.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i kriteriji navedeni u tačkama od c) do j) u posebnim uvjetima i izraziti u bodovima od 1 – 5.

VI.

Potrebni dokumenti i dodatne informacije

                Prijave kandidata treba da sadrže: biografiju, adresu i kontakt telefon.

                Uz prijavu kandidati treba da dostave:

 1. 1.Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. 2.Diploma o završenoj stručnoj spremi – ovjerena kopija ,
 3. 3.Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. 4.Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 5. 5.Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 6. 6.Ovjerene izjave o činjenicama iz tačaka c, d, g , h , i, j, l i m. Općih uvjeta izbora,

 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom: ''PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ''SPORTSKA DVORANA'' .Konjic – NE OTVARAJ'' na sljedeću adresu: Općina Konjic – Komisija za izbor i imenovanje članova UO 88400 Konjic, Maršala Tita broj 62.

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se

kao takve neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.

VI

OSTALO

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana posljednjeg objavljivanja , a isti će biti objavljen u Dnevnom listu

''Oslobođenje'' Sarajevo i u Službenim novinama Federacije BiH.