utorak, 26 Septembar 2017 12:03

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. KONJIC

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-01-3-1066/17

Konjic, 25.09.2017. godine

                Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 8/05, 81/08 i 22/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 35. Statuta RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje se

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. KONJIC

 

I

                Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic i to:

-          2 /dva/ člana iz reda osnivača

-          1 /jedan/ član iz reda Društva RTV d.o.o. Konjic.

II

Mandat

                Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 /četiri/ godine.

III

Opis pozicije

                Nadzorni odbor je nadležan:

-          da vrši kontrolu materijalno – finansijskog poslovanja,

-          da prati provođenje poslovne politike,

-          da imenuje upravu – direktora i nadzire rad uprave,

-          da usvaja izvještaj uprave o poslovanju u polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha,

-          da podnosi osnivaču Izvještaj o poslovanju Društva koji uključuje izvještaj revizora,

-          da predlaže način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,

-          da vrši sve ostale ovlasti utvrđene članom 247. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj 81/15).

IV

Način izbora

                Izbor i predlaganje kandidata za člana Nadzornog odbora izvršit će Komisija, a odluku o konačnom imenovanju će donijeti osnivač RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic.

 

V

Uvjeti izbora

OPĆI UVJETI

 1. a)da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b)da je stariji od 18. godina,
 3. c)da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. d)da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine),
 5. e)da nije osuđivan za krivično djelo i/ili za privredni prijestup za radnje nespojive sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. f)da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 7. g)da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu člana 2. tačke 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 8. h)da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 9. i)da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH (Službene novine FBiH broj 70/08),
 10. j)da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora,
 11. k)da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkurentnom djelatnošću RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic,
 12. l)da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru u koji se kandiduje.
 13. a)VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trečeg ciklusa Bolonjskog sistema studija,
 14. b)da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima svog stručnog naziva,
 15. c)sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika,
 16. d)sposobnost za savjesno, odlučno , odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,
 17. e)izražena individualnost , inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka ,
 18. f)da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja,
 19. g)da posjeduje znanje iz oblasti privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora,
 20. h)da posjeduje korporativno upravljanje i strategiju poslovne etike,
 21. i)da posjeduje znanje o djelatnosti kojima se RADIO-TELEVIZIJA d.o.o. Konjic bavi,
 22. j)sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 23. k)da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

POSEBNI UVJETI

 

VI

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i kriteriji navedeni u tačkama od c) do k) u posebnim uvjetima i izraziti u bodovima od 1 – 5.

VII

Potrebni dokumenti i dodatne informacije

                Prijave kandidata treba da sadrže: biografiju, adresu i kontakt telefon.

                Uz prijavu kandidati treba da dostave:

 1. 1.Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. 2.Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. 3.Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. 4.Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. 5.Ovjerene izjave o činjenicama iz tačaka c, d, g , h , i, k. i l. Općih uvjeta izbora
 6. 6.Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa.

 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom: ''PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic – NE OTVARAJ'' na sljedeću adresu: Općina Konjic – Komisija za izbor i imenovanje članova NO 88400 Konjic, Maršala Tita broj 64.

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se

kao takve neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.

 

VIII

OSTALO

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana posljednjeg objavljivanja , a isti će biti objavljen u Dnevnom listu

''Oslobođenje'' Sarajevo i u Službenim novinama Federacije BiH.