Javne oglasi

Javne oglasi (27)

utorak, 26 Septembar 2017 12:04
J A V N I  O G L A S za izbor i imenovanje članova školskog odbora ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-40-1086/17

Konjic, 22.09.2017. godine

 

           Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 61. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 8/00, 4/04 i 5/04), člana 10. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic

                                                  

I Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u Javnoj ustanovi ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic.

 

II Uslovi Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

1. da su državljanini BiH,

   2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na

       nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

   4. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom

     Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),

   5. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

     (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),

   6. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,

   7. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u

       nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,

   8. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa

     s njihovim službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH

       (Službene novine F BiH, broj 29/03),

   9. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),

10. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se

       vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija      

11. da nije član odbora/ upravnih vijeća/ u više od jednog odbora/vijeća,

12. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

13. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje

     upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                          

                                                                                  

III Dokazi Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačak II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

 

  

                                              

IV. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će interviu.

                                                          

V. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“, odnosno u dnevnom listu „Oslobođenje“. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ''SREDNJA ŠKOLA KONJIC'' - NE OTVARATI» na adresu: Općina Konjic, Komisija za izbor i imenovanje članova ŠO, 88400 Konjic, Marašala Tita broj 62.

utorak, 26 Septembar 2017 12:03
JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. KONJIC

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-01-3-1066/17

Konjic, 25.09.2017. godine

                Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 8/05, 81/08 i 22/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 35. Statuta RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje se

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. KONJIC

 

I

                Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic i to:

-          2 /dva/ člana iz reda osnivača

-          1 /jedan/ član iz reda Društva RTV d.o.o. Konjic.

II

Mandat

                Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 /četiri/ godine.

III

Opis pozicije

                Nadzorni odbor je nadležan:

-          da vrši kontrolu materijalno – finansijskog poslovanja,

-          da prati provođenje poslovne politike,

-          da imenuje upravu – direktora i nadzire rad uprave,

-          da usvaja izvještaj uprave o poslovanju u polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha,

-          da podnosi osnivaču Izvještaj o poslovanju Društva koji uključuje izvještaj revizora,

-          da predlaže način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,

-          da vrši sve ostale ovlasti utvrđene članom 247. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj 81/15).

IV

Način izbora

                Izbor i predlaganje kandidata za člana Nadzornog odbora izvršit će Komisija, a odluku o konačnom imenovanju će donijeti osnivač RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic.

 

V

Uvjeti izbora

OPĆI UVJETI

 1. a)da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b)da je stariji od 18. godina,
 3. c)da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. d)da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine),
 5. e)da nije osuđivan za krivično djelo i/ili za privredni prijestup za radnje nespojive sa dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. f)da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 7. g)da nema privatni finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu člana 2. tačke 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 8. h)da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 9. i)da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH (Službene novine FBiH broj 70/08),
 10. j)da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora,
 11. k)da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkurentnom djelatnošću RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic,
 12. l)da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru u koji se kandiduje.
 13. a)VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trečeg ciklusa Bolonjskog sistema studija,
 14. b)da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima svog stručnog naziva,
 15. c)sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika,
 16. d)sposobnost za savjesno, odlučno , odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,
 17. e)izražena individualnost , inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka ,
 18. f)da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja,
 19. g)da posjeduje znanje iz oblasti privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora,
 20. h)da posjeduje korporativno upravljanje i strategiju poslovne etike,
 21. i)da posjeduje znanje o djelatnosti kojima se RADIO-TELEVIZIJA d.o.o. Konjic bavi,
 22. j)sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 23. k)da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

POSEBNI UVJETI

 

VI

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i kriteriji navedeni u tačkama od c) do k) u posebnim uvjetima i izraziti u bodovima od 1 – 5.

VII

Potrebni dokumenti i dodatne informacije

                Prijave kandidata treba da sadrže: biografiju, adresu i kontakt telefon.

                Uz prijavu kandidati treba da dostave:

 1. 1.Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. 2.Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. 3.Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. 4.Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. 5.Ovjerene izjave o činjenicama iz tačaka c, d, g , h , i, k. i l. Općih uvjeta izbora
 6. 6.Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa.

 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom: ''PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic – NE OTVARAJ'' na sljedeću adresu: Općina Konjic – Komisija za izbor i imenovanje članova NO 88400 Konjic, Maršala Tita broj 64.

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se

kao takve neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.

 

VIII

OSTALO

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana posljednjeg objavljivanja , a isti će biti objavljen u Dnevnom listu

''Oslobođenje'' Sarajevo i u Službenim novinama Federacije BiH.

 

utorak, 26 Septembar 2017 12:01
JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ''SPORTSKA DVORANA'' KONJIC

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-01-3-1068/17

Konjic, 25.09.2017. godine

                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 28. Pravila Ustanove ''Sportska dvorana'' Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

USTANOVE ''SPORTSKA DVORANA'' KONJIC

I

 

 

                Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Ustanove ''Sportska dvorana'' Konjic – 3 /tri/ člana i to:

-          Dva člana Upravnog odbora (predstavnik osnivača)

-          Jedan član Upravnog odbora (predstavnik Ustanove).

 

II

Mandat

                Mandat članova Upravnog odbora traje 4 /četiri/ godine.

III

Opis pozicije

                Upravni odbor je nadležan da:

-          Donosi Pravila ustanove

-          Utvrđuje planove rada i razvoja

-          Utvrđuje godišnji program rada

-          Donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun

-          Donosi opće akte o organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte u skladu sa Pravilima

-          Odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti Ustanove, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Uprave

-          Usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora

-          Rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem

-          Odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa 15.000 (petnesthiljada KM)

-          Odgovara osnivaču za rezultate rada Ustanove

-          Odlučuje o prigovoru radnika u drugom stepenu, o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa

-          Podnosi osnivaču, najmanje jednom godišnje, izvještaj o poslovanju Ustanove

-          Vrši i druge poslove, u skladu sa Pravilima Ustanove.

IV

Način izbora

                Izbor i predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora izvršit će Komisija, a odluku o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora donijeti će osnivač Ustanove.

V

Uvjeti izbora

OPĆI UVJETI

 1. a)da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b)da je stariji od 18. godina,
 3. c)da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. d)da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine),
 5. e)da nije osuđivan za krivično djelo i/ili za privredni prijestup za radnje nespojive sa dužnošću u Upravnom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. f)da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 7. g)da nema privatni finansijski interes u Ustanovi u koju se kandidira u smislu člana 2. tačke 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 8. h)da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 9. i)da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH (Službene novine FBiH broj 70/08),
 10. j)da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,
 11. k)da nije starije od 65 godina na dan imenovanja,
 12. l)da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkurentnom djelatnošću Ustanove,
 13. m)da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Upravnom odboru u koji se kandiduje.
 14. a)VII ili VI stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ili 180 ECTS bodova) ili drugog ili trečeg ciklusa Bolonjskog sistema studija,
 15. b)da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima svog stručnog naziva,
 16. c)sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa ustanove i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika,
 17. d)sposobnost za savjesno, odlučno , odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,
 18. e)izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu u donošenju odluka ,
 19. f)da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja,
 20. g)da posjeduje sposobnost korporativnih upravljanja i strategije poslovne etike,
 21. h)da posjeduje znanje o djelatnosti kojima se Ustanova bavi,
 22. i)sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 23. j)da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

POSEBNI UVJETI

V.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i kriteriji navedeni u tačkama od c) do j) u posebnim uvjetima i izraziti u bodovima od 1 – 5.

VI.

Potrebni dokumenti i dodatne informacije

                Prijave kandidata treba da sadrže: biografiju, adresu i kontakt telefon.

                Uz prijavu kandidati treba da dostave:

 1. 1.Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. 2.Diploma o završenoj stručnoj spremi – ovjerena kopija ,
 3. 3.Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. 4.Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 5. 5.Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 6. 6.Ovjerene izjave o činjenicama iz tačaka c, d, g , h , i, j, l i m. Općih uvjeta izbora,

 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom: ''PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ''SPORTSKA DVORANA'' .Konjic – NE OTVARAJ'' na sljedeću adresu: Općina Konjic – Komisija za izbor i imenovanje članova UO 88400 Konjic, Maršala Tita broj 62.

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se

kao takve neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.

VI

OSTALO

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana posljednjeg objavljivanja , a isti će biti objavljen u Dnevnom listu

''Oslobođenje'' Sarajevo i u Službenim novinama Federacije BiH.

utorak, 26 Septembar 2017 12:00
J A V N I  O G L A S za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-40-1079/17

Konjic, 25.09.2017. godine

 

           Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

                                                  

I Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u Javnoj ustanovi Osnovna škola ''GLAVATIČEVO'' Glavatičevo.

 

II Uslovi Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

1. da su državljanini BiH,

   2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na

       nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

   4. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom

     Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),

   5. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

     (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),

   6. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,

   7. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u

       nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,

   8. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa

     s njihovim službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH

       (Službene novine F BiH, broj 29/03),

   9. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),

10. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se

       vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija      

11. da nije član odbora/ upravnih vijeća/ u više od jednog odbora/vijeća,

12. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

13. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje

     upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                          

                                                                                 

III Dokazi Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

 

  

                                              

IV. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će interviju.

                                                          

V. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“, odnosno u dnevnom listu „Oslobođenje“. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA, BROJ: 08-40-1079/17 OD 19.09.2017.GODINE - NE OTVARATI» na adresu: Općina Konjic, Komisija za izbor i imenovanje članova ŠO, 88400 Konjic, Marašala Tita broj 62.

 

 

 

utorak, 26 Septembar 2017 11:58
J A V N I  O G L A S za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-40-1080/17

Konjic, 25.09.2017. godine

 

           Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

                                                  

I Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u Javnoj ustanovi Osnovna škola ''PARSOVIĆI'' Parsovići.

 

II Uslovi Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

1. da su državljanini BiH,

   2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na

       nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

   4. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom

     Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),

   5. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

     (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),

   6. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,

   7. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u

       nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,

   8. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa

     s njihovim službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH

       (Službene novine F BiH, broj 29/03),

   9. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),

10. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se

       vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija      

11. da nije član odbora/ upravnih vijeća/ u više od jednog odbora/vijeća,

12. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

13. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje

     upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                          

                                                                                 

III Dokazi Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačak II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

 

  

                                              

IV. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će interviju.

                                                          

V. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“, odnosno u dnevnom listu „Oslobođenje“. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA, BROJ: 08-40-1080/17 OD 25.09.2017.GODINE - NE OTVARATI» na adresu: Općina Konjic, Komisija za izbor i imenovanje članova ŠO, 88400 Konjic, Marašala Tita broj 62.

 

 

 

 

 

 

 

utorak, 26 Septembar 2017 11:51
J A V N I  O G L A S za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-40-1078/17

Konjic, 25.09.2017. godine

 

           Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

                                                  

I Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u Javnoj ustanovi ''Prva osnovna škola '' Konjic.

 

II Uslovi Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

1. da su državljanini BiH,

   2. da su stariji od 18 godina,

3. da nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na

       nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

   4. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom

     Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),

   5. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

     (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),

   6. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,

   7. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u

       nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,

   8. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa

     s njihovim službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH

       (Službene novine F BiH, broj 29/03),

   9. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),

10. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se

       vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija      

11. da nije član odbora/ upravnih vijeća/ u više od jednog odbora/vijeća,

12. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

13. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje

     upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                          

                                                                                  

III Dokazi Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

 

  

                                              

IV. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će interviju.

                                                          

V. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“, odnosno u dnevnom listu „Oslobođenje“. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom «PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA, BROJ: 08-40-1078/17 OD 25.09.2017.GODINE - NE OTVARATI» na adresu: Općina Konjic, Komisija za izbor i imenovanje članova ŠO, 88400 Konjic, Maršala Tita broj 62.

 

utorak, 08 Avgust 2017 12:17
JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ''NARODNI UNIVERZITET'' KONJIC

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-01-3-2328/17

Konjic, 19.07.2017. godine

                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 8. Pravila Ustanove ''Narodni univerzitet'' Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

USTANOVE ''NARODNI UNIVERZITET'' KONJIC

I

                Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Ustanove ''Narodni univerzitet'' Konjic – 3 /tri/ člana i to:

-          Dva člana Upravnog odbora (predstavnik osnivača)

-          Jedan član Upravnog odbora (predstavnik Ustanove).

 

II

Mandat

                Mandat članova Upravnog odbora traje 4 /četiri/ godine.

III

Opis pozicije

                Upravni odbor je nadležan da:

-          Donosi Pravila ustanove

-          Utvrđuje planove rada i razvoja

-          Utvrđuje godišnji program rada

-          Donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun

-          Donosi opće akte o organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte u skladu sa Pravilima

-          Odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti Ustanove, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Uprave

-          Usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora

-          Rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem

-          Odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa 10.000 (desethiljada KM)

-          Odgovara osnivaču za rezultate rada Ustanove

-          Odlučuje o prigovoru radnika u drugom stepenu, o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa

-          Podnosi osnivaču, najmanje jednom godišnje, izvještaj o poslovanju Ustanove

-          Vrši i druge poslove, u skladu sa Pravilima Ustanove.

IV

Način izbora

                Izbor i predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora izvršit će Komisija, a odluku o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora donijeti će osnivač Ustanove.

V

Uvjeti izbora

OPĆI UVJETI

 1. a)da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b)da je stariji od 18. godina,
 3. c)da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. d)da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine),
 5. e)da nije osuđivan za krivično djelo i/ili za privredni prijestup za radnje nespojive sa dužnošću u Upravnom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. f)da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 7. g)da nema privatni finansijski interes u Ustanovi u koju se kandidira u smislu člana 2. tačke 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 8. h)da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 9. i)da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH (Službene novine FBiH broj 70/08),
 10. j)da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Upravnog odbora,
 11. k)da nije starije od 65 godina na dan imenovanja,
 12. l)da se ne bavi, samostalno ili u zajednici sa drugim osobama, djelatnošću konkurentnom djelatnošću Ustanove,
 13. m)da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Upravnom odboru u koji se kandiduje.
 14. a)VII ili VI stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ili 180 ECTS bodova) ili drugog ili trečeg ciklusa Bolonjskog sistema studija,
 15. b)da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima svog stručnog naziva,
 16. c)sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa ustanove i uvažavanje interesa drugih zainteresiranih sudionika,
 17. d)sposobnost za savjesno, odlučno , odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije,
 18. e)izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu u donošenju odluka ,
 19. f)da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja,
 20. g)da posjeduje sposobnost korporativnih upravljanja i strategije poslovne etike,
 21. h)da posjeduje znanje o djelatnosti kojima se Ustanova bavi,
 22. i)sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 23. j)da posjeduje organizacijske i komunikativne sposobnosti.

POSEBNI UVJETI

V.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i kriteriji navedeni u tačkama od c) do j) u posebnim uvjetima i izraziti u bodovima od 1 – 5.

VI.

Potrebni dokumenti i dodatne informacije

                Prijave kandidata treba da sadrže: biografiju, adresu i kontakt telefon.

                Uz prijavu kandidati treba da dostave:

 1. 1.Uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. 2.Diploma o završenoj stručnoj spremi – ovjerena kopija ,
 3. 3.Dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. 4.Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 5. 5.Uvjerenje PU i Kantonalnog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 6. 6.Ovjerene izjave o činjenicama iz tačaka c, d, g , h , i i j. Općih uvjeta izbora,

 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom: ''PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ''NARODNI UNIVERZITET'' .Konjic – NE OTVARAJ'' na slijedeću adresu: Općina Konjic – Komisija za izbor i imenovanje članova UO 88400 Konjic, Maršala Tita broj 62.

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa odbaciće se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se

kao takve neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti interviu.

VI

OSTALO

Oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana posljednjeg objavljivanja , a isti će biti objavljen u Dnevnom listu

''Oslobođenje'' Sarajevo i u Službenim novinama Federacije BiH.

petak, 14 April 2017 12:51
JAVNI OGLAS ZA GRADAC

JAVNI OGLAS 

 

JAVNI OGLAS ZA GRADAC

 

 

 

Više u dokumentu u prilogu

 

 

 

 

četvrtak, 21 April 2016 06:27
PONOVNI JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic - MUSALA

PONOVNI JAVNI OGLAS 

za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic-Musala

 

 

 

Više u dokumentu u prilogu

 

 

 

 

petak, 12 Februar 2016 08:36
JAVNI OGLAS 444 za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic 

 

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u Javnoj ustanovi Osnovna škola ''Seonica'' Seonica, Buturović polje, Konjic. 

 

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

subota, 23 Maj 2015 05:43
PONOVNI JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostorija

Svrha: Predmet ponovnog javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovnih prostorija kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic.
Predmet zakupa su prostori koji se nalaze u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb.
U zakup se izdaju sljedeći prostori...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

petak, 22 Maj 2015 07:34
JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Konjic

Svrha: Predmet Javnog oglasa je imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Konjic

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

utorak, 05 Maj 2015 13:44
JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostorija

Svrha: Predmet Javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovnih prostora kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic. Predmet zakupa su prostori koji se nalaze u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb. U zakup se izdaju sljedeći prostori; ...

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 18 Februar 2015 00:00
Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne Komisije Konjic

Svrha: Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje članova (predsjednika i 3 člana) Općinske izborne komisije Konjic.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 18 Februar 2015 00:00
Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Konjic

Svrha: Raspisuje se Javni oglas za imenovanje članova (četiri) Općinske izborne komisije Konjic, predsjednika i 3 člana.

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 11 Juni 2014 23:07
Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća"Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic

Predmet: Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća"Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 11 Juni 2014 23:01
Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora "Konjic-stan" d.o.o. Konjic

Predmet: Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora "Konjic-stan" d.o.o. Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

četvrtak, 08 Maj 2014 00:00
Javni oglas za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća

Predmet: Javni oglas za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

ponedjeljak, 28 April 2014 10:17
Javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Konjic

Predmet: za izbor i imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

srijeda, 09 April 2014 05:52
Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda osnivača u Javnoj ustanovi Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic

Predmet: Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda osnivača u Javnoj ustanovi Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

ponedjeljak, 06 Januar 2014 15:03
Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj 2013/14.godini redovnim studentima iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima

Predmet: Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj 2013/14.godini redovnim studentima iz porodica bez i sa minimalnim porodičnim primanjima

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

petak, 08 Novembar 2013 05:35
Javni oglas za dodjelu u zakup poslovni prostor u selu Lukomir

Predmet: Dodjeljuje se u zakup poslovni prostor u selu Lukomir – Centar ''LUKA MIRA'' Lukomir, Općina Konjic, površine 110 m².

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

 

srijeda, 25 Septembar 2013 00:00
Ponovni javni oglas za izbor članova upravnog i nadzornog odbora

Predmet: Ponovni javni oglas za izbor članova upravnog i nadzornog odbora... 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

četvrtak, 06 Juni 2013 00:00
Javni oglas za izbor članova Popisne komisije lokalne samouprave Općine Konjic

Predmet: Javni oglas za izbor članova Popisne komisije lokalne samouprave Općine Konjic

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

četvrtak, 11 April 2013 19:59
Javni oglas za izbor članova upravnog i nadzornog odbora

Broj: 01-01-3-960/13.
Konjic, 25.03.2013.godine

Na osnovu člana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, br. 34/03), i člana 38 Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, br. 4/11 i 6/11) te Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova UO i NO broj: 09-01-3-895/13, načelnik Općine Konjic objavljuje: