ponedjeljak, 02 Oktobar 2017 12:32

Broj: 07-25-1-2825/17 

Konjic, 27.09.2017. godine

 

 

JAVNI POZIV

Za izbor stručnih lica za rad u Komisiji za tehnički prijem građevina 

 

 

 

 

Više u dokumentu u attachments-u:

 

 

 

četvrtak, 28 Septembar 2017 12:55

Poziv malim i srednjim preduzećima   za iskazivanje interesa za podrškom Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2017. i 2018. godini

 

Potrebnu dokumentaciju možete preuzet na sljedećim linkovima:

Javni poziv za podrsku MSP LID 2017

MSP Podrska Prilog I Obrazac

MSP Podrska Prilog II Budžet

MSP Podrska Prilog III Pismo namjere

četvrtak, 14 Septembar 2017 11:24

Broj: 08-26-1029/17

Konjic, 13.09.2017. godine

 

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,

 

JAVNI POZIV

 

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

            1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Čičevo i to:

 

-          k.č. broj 259, zvana Mljetvine, u naravi njiva 1. klase, površine 2724 m², njiva 2. klase, površine 3059 m², voćnjak 2. klase, površine 209 m²;

-          k.č. broj 253, zvana Bašča, u naravi voćnjak 2. klase, površine 650 m²;

sve upisano u ZK uložak 171, K.O. Čičevo, sa cijenom od 10,00 KM/m².

 

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

            3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

 

 1. a)Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,
 2. b)Kopiju lične karte
 3. c)Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,
 4. d)Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta.

 

 

III PRVENSTVO PRAVA KUPOVINE

 

Prvenstvo prava kupovine imaju fizičke i pravne osobe koje su učestvovale na Javnom pozivu i to slijedećim redosljedom:

 1. Suvlasnik
 2. Članovi najuže porodice: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre,
 3. Porodično poljoprivredno gazdinstvo u istoj katastarskoj općini (član gazdinstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavne djelatnosti i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove domaćinstva, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih lica ili osigurati korištenje putem zakupa, što dokazuje predugovorom o zakupu),
 4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti zemljište za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 5. Poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednih proizvođača čije zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obrađuje na drugom osnovu, graniči sa zemljištem koje se prodaje,
 6. Poljoprivredna zadruga
 7. Osobe koje se prijave na Javni poziv imaju prvenstvo prava kupovine prema utvrđenom redoslijedu, uz uslov da prihvate najvišu cijenu postignutu Javnim pozivom od strane ponuđača koji ispunjava uslove natječaja. Ako više ponuđača imaju jednake uslove, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi kojoj je to osnovna djelatnost.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

 

Pismene ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno ili se predaju lično na protokol Općine Konjic na adresu „Općina Konjic – Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta“, s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „K.O. Čičevo“.

 

Krajnji rok za pristizanje ponuda je 29.09.2017. godine, do 10,00 sati.

 

Otvaranje ponuda obavit će se javno, istoga dana sa početkom u 11,00 sati.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i odobrenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu HNK Mostar, kupac i ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta.

četvrtak, 07 Septembar 2017 06:52

Broj: 08-26-1000/17

Konjic, 05.09.2017. godine

 

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,

 

JAVNI POZIV

 

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

            1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

 

-          k.č. broj 22/1, zvana Kupušnjaci, u naravi livada 3. klase, površine 145 m² i njiva 3. klase, površine 160 m²;

sve upisano u ZK uložak 1233, K.O. Borci, sa cijenom od 2 KM/ m², odnosno sa ukupnom cijenom od 610 KM.

 

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

            3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

 

 1. a)Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,
 2. b)Kopiju lične karte
 3. c)Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,
 4. d)Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta.

 

 

III PRVENSTVO PRAVA KUPOVINE

 

Prvenstvo prava kupovine imaju fizičke i pravne osobe koje su učestvovale na Javnom pozivu i to slijedećim redosljedom:

 1. Suvlasnik
 2. Članovi najuže porodice: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre,
 3. Porodično poljoprivredno gazdinstvo u istoj katastarskoj općini (član gazdinstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavne djelatnosti i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove domaćinstva, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih lica ili osigurati korištenje putem zakupa, što dokazuje predugovorom o zakupu),
 4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti zemljište za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 5. Poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednih proizvođača čije zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obrađuje na drugom osnovu, graniči sa zemljištem koje se prodaje,
 6. Poljoprivredna zadruga
 7. Osobe koje se prijave na Javni poziv imaju prvenstvo prava kupovine prema utvrđenom redoslijedu, uz uslov da prihvate najvišu cijenu postignutu Javnim pozivom od strane ponuđača koji ispunjava uslove natječeja. Ako više ponuđača imaju jednake uslove, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi kojoj je to osnovna djelatnost.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

 

Pismene ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno ili se predaju lično na protokol Općine Konjic na adresu „Općina Konjic – Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta“, s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „K.O. Borci“.

 

Krajnji rok za pristizanje ponuda je 20.09.2017. godine, do 10,00 sati.

 

Otvaranje ponuda obavit će se javno, istoga dana sa početkom u 11,00 sati.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i odobrenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu HNK Mostar, kupac i ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta.

Obradila: Viši stručni saradnik za poljoprivredu

Lana Begtašević – Velagić, dr.vet.med.

Kontrolisao: Šef službe za privredu i društvene djelatnosti

Adisa Kevrić, dipl.ecc.

Pomoćnik Načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Vahid Alibegović, dipl.ecc.

utorak, 04 Juli 2017 11:35

Broj: 08-26-783/17

Konjic, 03.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,

 

JAVNI POZIV

 

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

            1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

 

-          k.č. broj 2429, zvana Čair, u naravi livada 3. klase, površine 536 m²;

sve upisano u ZK uložak 440, K.O. Donje Selo, sa cijenom od 6.000,00 KM.

 

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

            3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

 

 1. a)Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,
 2. b)Kopiju lične karte
 3. c)Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,
 4. d)Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta.

 

 

III PRVENSTVO PRAVA KUPOVINE

 

Prvenstvo prava kupovine imaju fizičke i pravne osobe koje su učestvovale na Javnom pozivu i to slijedećim redosljedom:

 1. Suvlasnik
 2. Članovi najuže porodice: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre,
 3. Porodično poljoprivredno gazdinstvo u istoj katastarskoj općini (član gazdinstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavne djelatnosti i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove domaćinstva, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih lica ili osigurati korištenje putem zakupa, što dokazuje predugovorom o zakupu),
 4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti zemljište za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 5. Poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednih proizvođača čije zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obrađuje na drugom osnovu, graniči sa zemljištem koje se prodaje,
 6. Poljoprivredna zadruga
 7. Osobe koje se prijave na Javni poziv imaju prvenstvo prava kupovine prema utvrđenom redoslijedu, uz uslov da prihvate najvišu cijenu postignutu Javnim pozivom od strane ponuđača koji ispunjava uslove natječeja. Ako više ponuđača imaju jednake uslove, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi kojoj je to osnovna djelatnost.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

 

Pismene ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno ili se predaju lično na protokol Općine Konjic na adresu „Općina Konjic – Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta“, s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „K.O. Donje Selo“.

 

Krajnji rok za pristizanje ponuda je 18.07.2017. godine, do 10,00 sati.

 

Otvaranje ponuda obavit će se javno, istoga dana sa početkom u 11,00 sati.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i odobrenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu HNK Mostar, kupac i ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta.

Obradila: Viši stručni saradnik za poljoprivredu

Lana Begtašević – Velagić, dr.vet.med.

Kontrolisao: Šef službe za privredu i društvene djelatnosti

Adisa Kevrić, dipl.ecc.

Pomoćnik Načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Vahid Alibegović, dipl.ecc.

petak, 23 Juni 2017 09:01

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

- k.č. broj 1489, zvana Veliki Čair, u naravi njiva 5. klase, površine 1774 m²;
sve upisano u ZK uložak 1049, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 2.500,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).
3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 

Tekst javnog poziva možete pogledati na linku: Javni poziv

četvrtak, 18 Maj 2017 12:55

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

 

-          k.č. broj 98, zvana Velika njiva, u naravi voćnjak 1. klase, površine 653 m² i voćnjak 2. klase, površine 282 m²;

-          k.č. broj 97, zvana Velika njiva, u naravi njiva 3. klase, površine 540 m²;

sve upisano u ZK uložak 407, K.O. Donje Selo, sa ukupnom cijenom od 15.000,00 KM.

 

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

            3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

 

 1. a)Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,
 2. b)Kopiju lične karte
 3. c)Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,

Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv mozete pogledati u prilogu:

javni poziv

petak, 31 Mart 2017 10:16

Kao i svake godine, povodom Dana općine, 16. juna, općina upućuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja.
Podsjećanja radi:
Odlukom Općinskog vijeća predviđena su slijedećajavna priznanja:
„Povelja", „Plaketa" , „Zahvalnica" sa zlatnim grbom Općine Konjic i javno priznanje „Počasni građanin" Općine Konjic.
Prijedlog za isticanje kandidatura mogu podnijeti:gradani, pojedinačno ili grupa ,Načelnik općine, boračke organizacije,udruženja građana ,mjesne zajednice, klubovi političkih partija zastupljenih u Općinskom vijeću.

četvrtak, 23 Mart 2017 11:04

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

* k.č. broj 1350, zvana Puhale, u naravi voćnjak 1. klase, površine 305 m²;

sve upisano u ZK uložak 224, K.O. Konjic I, sa cijenom od 4.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Tekst javnog poziva mozete pogledati u prilogu:

javni poziv

srijeda, 08 Mart 2017 07:48

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

- k.č. broj 638/3, zvana Padina, u naravi pašnjak 3. klase, površine 590 m²;
- k.č. broj 638/1, zvana Padina, u naravi pašnjak 4. klase, površine 539 m²;
- k.č. broj 638/2, zvana Padina, u naravi pašnjak 3. klase, površine 418 m² i pašnjaka 4. klase, površine 180 m²;
- k.č. broj 639, zvana Padina, pašnjak 4. klase, površine 300 m²;
sve upisano u ZK uložak 596, K.O. Konjic I, sa cijenom od 11,00 KM/m²;

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).
3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

javni poziv možete pogledati u prilogu:

javni poziv

četvrtak, 12 Januar 2017 06:28

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Galjevo i to:

* k.č. broj 1087/7, zvana Krčina, u naravi pašnjak 4. klase, površine 331 m²;

sve upisano u ZK uložak 209, K.O. Galjevo, sa cijenom od 3.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Javni poziv mozete pogledati u prilogu:

Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta

ponedjeljak, 12 Decembar 2016 11:20

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Čičevo i to:

* k.č. broj 247, zvana Mljetvina, u naravi voćnjak 3. klase, površine 647 m²;

* k.č. broj 246, zvana Mljetvina, u ukupne površine 3198 m², a koja je u naravi njiva 1. klase, površine 1669 m² i njiva 2. klase, površine 1529 m²;

sve upisano u ZK uložak 200, K.O. Čičevo, sa cijenom od 18.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Javni poziv možete pogledati u prilogu:

prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

petak, 09 Decembar 2016 05:13

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

* k.č. broj 2607, zvana Bašča, voćnjak 4. klase, površine 1903 m²;

* k.č. broj 2603/1, zvana Bašča, ukupne površine 2568 m², a koja se sastoji od njive 4. klase površine 1398 m² i njive 5. klase površine 1170 m²;

* k.č. broj 2602, zvana Bašča, voćnjak 4. klase površine 391 m²;

* k.č. broj 2629/1, zvana Polom, ukupne površine 1624 m², a koja se sastoji od livade 3. klase površine 1017 m² i livade 4. klase površine 607 m²;

* k.č. broj 2630/1, zvana Polom, njiva 4. klase površine 1691 m²;

* k.č. broj 2604/1, zvana Bašča, voćnjak 4. klase površine 466 m²;

sve upisano u ZK uložak 835, K.O. Borci, sa cijenom od 4,00 KM/ m².

 

Javni poziv možete pogledati u prilogu:

javni poziv-prodaja poljoprivrednog zemljišta

petak, 09 Decembar 2016 05:09

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Pokojište i to:

* k.č. broj 1094/2, zvana Krvavo polje, u naravi pašnjak 3. klase, površine 300 m²;

sve upisano u ZK uložak 240, K.O. Pokojište, sa cijenom od 2.200,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Javni poziv možete pogledati u dokumentu u prilogu:

javni poziv-prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

četvrtak, 24 Novembar 2016 11:42

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

* k.č. broj 243/1, zvana Podgajnica, u naravi voćnjak 3. klase, površine 413 m²;

* k.č. broj 243/2, zvana Podgajnica, u naravi voćnjak 3. klase, površine 50 m²;

sve upisano u ZK uložak 479, K.O. Donje Selo, sa cijenom od 8,00 KM/ m², odnosno 3.704,00KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

javni poziv možete pogledati u prilogu:

:javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljista

utorak, 14 Juni 2016 10:19

Konjic, 14.06.2016. godine

 

 JAVNI POZIV za izbor i imenovanje potencijalnih trenera za obuke predsjednika i članova biračkih odbora.

 

 

Više u dokumentu u prilogu

četvrtak, 21 April 2016 13:39

Konjic, 04.04.2016. godine

 

JAVNI POZIV

 

Općina Konjic svake godine povodom Dana općine, 16. juna, upućuje

 

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu Općinskih javnih priznanja u 2016. godini.

Podsjećanja radi, Odlukom Općinskog vijeća predviđena su slijedeća javna priznanja:

Povelja, Plaketa, Zahvalnica sa zlatnim grbom Općine Konjic i javno priznanje „Počasni građanin“ Općine Konjic.

Obrazloženi prijedlog za dodjele Općinskih javnih priznanja može se dostaviti najkasnije do 01.05.2016. godine na adresu Općina Konjic, „Komisiji za dodjelu javnih priznanja“, ulica  M.Tita 62.

 

PREDSJEDNIK

KOMISIJE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 

Emir Bubalo, dipl.ecc.

 

četvrtak, 10 Mart 2016 08:36

JAVNI POZIV

Za pokretanje organske certifikacije u  poljoprivrednoj proizvodnji


BeHaBIOCert, zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju, Sarajevo uz finansijsku i drugu podršku HELP-a, upućuju 

JAVNI POZIV

Za učešće na radionici te prezentaciji organske proizvodnje i certifikacije i uslova za apliciranje za pokretanje organske certifikacije poljoprivredne proizvodnje 
Radionica obuhvata prezentaciju osnovnih informacija o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007, a naročito na postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata
Prezentacija će se održati u Sali Općine Konjic, 
16.03.2016.godine u 09.00 sati
U okviru Help-ovog projekta „Stvaranje uvjeta za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji“, obezbjeđena su sredstva za 20 korisnika u bilo kojoj fazi procesa certifikacije.

ponedjeljak, 07 Mart 2016 08:41

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Pokojište i to:

-          k.č. broj 1079, zvana Polje, u naravi voćnjak 2. klase, površine 846 m²; 

sve upisano u ZK uložak 270, K.O. Pokojište, sa ukupnom cijenom od 30.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09). 

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

srijeda, 10 Februar 2016 08:46

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

 -          k.č. broj 205/1, ukupne površine 800 m², zvana Bara, u naravi livada 2. klase, površine 196 m² i njiva 2. klase, površine 604 m²,

sve upisano u ZK uložak 74, K.O. Konjic I, sa cijenom od 15,00 KM/ m².  

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 Više u prilogu dokumenta