srijeda, 09 Decembar 2015 09:10

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1427/1, zvana Lonćari, ukupne površine 7863 m² i to u naravi njiva 3. klase, površine 302 m², njiva 4. klase, površine 1705 m², njiva 5. klase, površine 4738 m², njiva 6. klase, površine 917 m² i

           pašnjak 2. klase, površine 201 m²;

 -          k.č. broj 1428, u naravi pašnjak 2. klase, zvana Lonćari, površine 1062 m²;

 -          k.č. broj 1354, u naravi njiva 4. klase, zvana Diljka, površine 1345 m²;

              upisana u ZK uložak 581, K.O. Borci, sa cijenom 3,00 KM/m² .

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.