ponedjeljak, 04 Januar 2016 00:00

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1350, zvana Diljka, u naravi njiva 4. klase, površine 2325 m²;

-          k.č. broj 1348, zvana Veća Diljka, u naravi njiva 4. klase, površine 4301 m²;

sve upisano u ZK uložak 530, K.O. Borci, sa cijenom od 4,00 KM/ m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.