srijeda, 10 Februar 2016 08:46

JAVNI POZIV 145 za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

 -          k.č. broj 205/1, ukupne površine 800 m², zvana Bara, u naravi livada 2. klase, površine 196 m² i njiva 2. klase, površine 604 m²,

sve upisano u ZK uložak 74, K.O. Konjic I, sa cijenom od 15,00 KM/ m².  

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 Više u prilogu dokumenta