ponedjeljak, 07 Mart 2016 08:41

JAVNI POZIV 306 za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Pokojište i to:

-          k.č. broj 1079, zvana Polje, u naravi voćnjak 2. klase, površine 846 m²; 

sve upisano u ZK uložak 270, K.O. Pokojište, sa ukupnom cijenom od 30.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09). 

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.