petak, 09 Decembar 2016 05:09

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Pokojište i to:

* k.č. broj 1094/2, zvana Krvavo polje, u naravi pašnjak 3. klase, površine 300 m²;

sve upisano u ZK uložak 240, K.O. Pokojište, sa cijenom od 2.200,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Javni poziv možete pogledati u dokumentu u prilogu:

javni poziv-prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu