ponedjeljak, 12 Decembar 2016 11:20

prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Čičevo i to:

* k.č. broj 247, zvana Mljetvina, u naravi voćnjak 3. klase, površine 647 m²;

* k.č. broj 246, zvana Mljetvina, u ukupne površine 3198 m², a koja je u naravi njiva 1. klase, površine 1669 m² i njiva 2. klase, površine 1529 m²;

sve upisano u ZK uložak 200, K.O. Čičevo, sa cijenom od 18.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Javni poziv možete pogledati u prilogu:

prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu