četvrtak, 23 Mart 2017 11:04

javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

* k.č. broj 1350, zvana Puhale, u naravi voćnjak 1. klase, površine 305 m²;

sve upisano u ZK uložak 224, K.O. Konjic I, sa cijenom od 4.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Tekst javnog poziva mozete pogledati u prilogu:

javni poziv