četvrtak, 18 Maj 2017 12:55

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

 

-          k.č. broj 98, zvana Velika njiva, u naravi voćnjak 1. klase, površine 653 m² i voćnjak 2. klase, površine 282 m²;

-          k.č. broj 97, zvana Velika njiva, u naravi njiva 3. klase, površine 540 m²;

sve upisano u ZK uložak 407, K.O. Donje Selo, sa ukupnom cijenom od 15.000,00 KM.

 

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

            3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

 

  1. a)Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,
  2. b)Kopiju lične karte
  3. c)Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,

Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv mozete pogledati u prilogu:

javni poziv