petak, 23 Juni 2017 09:01

javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

- k.č. broj 1489, zvana Veliki Čair, u naravi njiva 5. klase, površine 1774 m²;
sve upisano u ZK uložak 1049, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 2.500,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).
3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

 

Tekst javnog poziva možete pogledati na linku: Javni poziv