Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2018. godinu

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ , utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, V.broj: 222/2018 od 21.3.2018. godine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/18) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma, broj: 06-22-93/18-1 od 20.4.2018. godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje


JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“  za 2018. godinu

I.


Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenih u razdjelu 61., ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/18).


        II.


NAZIV PROGRAMA:

1.    Sufinansiranje projekata za unapređenje turističke i ugostiteljske infrastrukture u cilju povećanja konkurentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva i produžetka turističke sezone u iznosu od 1.100.000 KM.


SVRHA PROGRAMA:


Unapređenje i podizanje nivoa usluge u Federaciji BiH i produžetak turističke sezone, te zadržavanje turista duže od dva dana, radi ostvarivanja većih prihoda od turističko-ugostiteljske djelatnosti.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:
- Jasno definisan projekat, sa opisom projekta, aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatima, finansijskom konstrukcijom;
- Stepen samofinansiranja (vlastito učešće %);
- Stepen sufinansiranja (sredstva iz drugih izvora %);
- Broj trenutno zaposlenih (podkriterij: broj zaposlenih mladih, broj zaposlenih žena);
- Prethodno sufinansiranje iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, uz uslov da su dostavljali izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (prednost će imati aplikanti koji nisu ranije finansirani od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

KORISNICI SREDSTAVA:

Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim licima, a za aktivnost pod drugom stavkom moraju biti registrovana za turističku i ugostiteljsku djelatnost na području Federacije BiH.
Aktivnosti koje će se finansirati:
-    Uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, tematskih i adrenalinskih parkova, koji prema sadržaju, temi i atraktivnosti, doprinose konkurentnosti destinacija i produžetku turističke sezone uz uslov dostave projektne dokumentacije;  Maksimalan iznos odobrenih sredstava po aplikantu iznosi: 200.000,00 KM
-    Izgradnja pristupnih dijelova i ostale infrastrukture potrebne za osobe sa invaliditetom. Maksimalan iznos odobrenih sredstava po aplikantu iznosi: 100.000,00 KM
-    Uređenje infrastrukture i nabavka opreme za bavljenje zimskim sportovima. Maksimalan iznos odobrenih sredstava po aplikantu iznosi: 100.000,00 KM

2. Sufinansiranje Programa podrške putničkim i turističkim agencijama i pravnim subjektima koji rade na dovođenju turista u  BiH i vrše promociju raspoloživih resursa i turističkih destinacija na području Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 200.000 KM.
SVRHA PROGRAMA

Promocija turističkih resursa Federacije BiH, sa ciljem povećanja broja dolazaka turista na području Federacije BiH, a ujedno i povećanja trošenja novca u našoj državi, kao i povećanje prihoda od turizma.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:
- Jasno definisan projekat, sa opisom projekta, aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatima, finansijskom konstrukcijom;
- Stepen samofinansiranja (vlastito učešće %);
- Stepen sufinansiranja (sredstva iz drugih izvora %);
- Izjava aplikanta o broju dovedenih turista u 2017. godini;                   

- Broj trenutno zaposlenih (podkriterij: broj zaposlenih mladih, broj zaposlenih žena);
- Prethodno sufinansiranje iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, uz uslov da su dostavljali izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (prednost će imati aplikanti koji nisu ranije finansirani od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

Sredstva su namijenjena receptivnim putničkim agencijama sa sjedištem u Federaciji BiH i pravnim licima, u cilju organizacije turističkih tura u Federaciji BiH.
Aktivnosti koje će se finansirati:
-    Organizacija posjeta i turističkih tura za tour operatore, bloggere, novinare, foto-reportere iz inozemstva, koji će kroz afirmativne tekstove i izvještaje prezentovati turističku ponudu Federacije BiH, a i svojom posjetom i tekstovima, objavama na društvenim mrežama i općenito u medijima, dovesti što veći broj turista u našu zemlju.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava po aplikantu iznosi: 30.000,00 KM


III.


Neophodna dokumentacija za učešće u Javnom pozivu

Obavezna dokumentacija za sve aplikante mora sadržavati:

1. Popunjen aplikacioni Obrazac; Prilog: I; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba

NAPOMENA: Jasno definisati projekat, aktivnosti koje će se provoditi, očekivane rezultate, finansijsku konstrukciju, te popuniti Obrazac budžeta projekta.

2. Izjava o realizaciji projekta; Prilog: II; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba
3. Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala; Prilog: III; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba
4. Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama; Prilog: IV; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba
5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti; Prilog: V; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba
6. Potvrda PIO/MIO o trenutnom broju zaposlenih (uz listu zaposlenih) Prilog: VI;
7. Ugovor o otvorenom bankovnom računu; Prilog: VII;
8. Potvrda banke stanju na računu aplikanta (mora imati najmanje 20% iznosa sredstava na bankarskom računu u odnosu na sredstva koja potražuje od Ministarstva); Prilog VIII;
9. Bjanko mjenica potpisana i ovjerena od strane pravnog ili fizičkog lica; Prilog IX;
10. Ugovor zaključen sa drugim korisnikom o stepenu/procentu zajedničkog učešća u sufinansiranju projekta; Prilog X;

(Ugovor se dostavlja ukoliko se projekat sufinansira iz drugih izvora, ukoliko nema drugih izvora, ugovor nije potrebno dostavljati.)

Obaveznu dokumentaciju pravnih i fizičkih lica u zavisnosti od registracije podnosioca projekta, pored gore navedenih, čine i sljedeći dokumenti:

    a) Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva:
    
    1. Dokaz o registraciji nadležnog organa (rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, rješenje nadležnog općinskog organa za fizičke osobe);
    
    2.Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici);
    3. Uvjerenja o izmirenim:
    -  poreznim obvezama nadležnih organa;
    - obvezama prema PIO/MIO;
    - obvezama prema zdravstvenom osiguranju;


    b) Aplikanti koji ostvaruju pravo prijave na Progam 1, za aktivnost uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, tematskih i adrenalinskih parkova, pored gore navedene dokumentacije trebaju dostaviti i projektnu dokumentaciju koja podrazumijeva:
    
- glavni projekat sa procjenom vrijednosti ulaganja u izgradnju parka, premjerom ili predračunom radova napisan i ovjeren od strane registrovanog pravnog ili fizičkog lica,
    - dokaz o vlasništvu Z.K. parcele na kojoj se obavlja izgradnja  parka,
    - ukoliko aplikant ne posjeduje dokaz o vlasništvu parcele za izgradnju parka potrebno je dostaviti ugovor o zakupu zemljišta, ugovor o korištenju zemljišta, i sl., zatim
    - Prednost sufinansiranja od strane Ministarstva će imati korisnici koji dostave urbanističku saglasnost izdatu od strane nadležnog organa (općinski ili gradski organ/ služba) za navedenu izgradnju parka.

Ukoliko se park namjerava izgraditi ili urediti i opremiti u sklopu ugostiteljskog objekta, tada umjesto - urbanističke saglasnosti, dovoljno je dostavljanje upotrebne dozvole za objekat.
    
b.1. Aplikanti koji ostvaruju pravo prijave na Program 1, za aktivnost  Izgradnja pristupnih dijelova i ostale infrastrukture potrebne za osobe sa invaliditetom pored gore navedene dokumentacije trebaju dostaviti i:
 - glavni projekat i dokumentacija urađena prema važećim standardima i normama sa procjenom vrijednosti ulaganja u izgradnju pristupnih dijelova i ostale infrastrukture potrebne za osobe sa invaliditetom, sa premjerom ili predračunom radova napisan i ovjeren od strane registrovanog pravnog ili fizičkog lica,
Ova aktivnost obuhvata sljedeće podaktivnosti koje mogu biti predmetom sufinansiranja:
1. izgradnja pristupnih ulaza u ugostiteljske i/ili smještajne objekte;
2. rekonstrukcija i ugradnja dizala (invalidski program koji obuhvata: kosa stubišna platforma, kosa stubišna stolica, vertikalna platforma, mini dizalo-mini lift, dizalo za bazen, gusjeničar, te dizalo koje bi moralo imati tipkala s Brajevim pismom za slijepe osobe i sl);
3. izgradnja ili rekonstrukcija kupaonica koja mora biti dovoljno prostrana da se njome može kretati invalidna osoba u kolicima, sa strane zahodske školjke treba biti dovoljno prostora za paralelno parkiranje kolica, držač se podrazumijeva;
4. ugradnja umivaonika u kupaonici mora biti prilagođen invalidnim osobama u kolicima, a tuš kada treba biti u nivou pločica s pripadajućim tehničkim pomagalima;
5. uz krevet, na dohvat ruke, mora biti sigurnosna signalizacija, telefon, prekidači, daljinski upravljači i slično; (obnova i ugradnja)
6. poželjno je u sobu ugraditi zvučnu signalizaciju koja će slabovidnu ili slijepu osobu upoznati s mogućnostima korištenja sobe i usluga u hotelu; (obnova i ugradnja)
b.2. Aplikanti koji ostvaruju pravo prijave na Progam 1, za aktivnost uređenje infrastrukture i nabavka opreme za bavljenje zimskim sportovima pored gore navedene dokumentacije trebaju dostaviti i:
 - Predračun radova  napisan i ovjeren od strane registrovanog pravnog ili fizičkog lica ili dobavljača za zahtijevane aktivnosti.
Ova aktivnost obuhvata sljedeće podaktivnosti koje mogu biti predmetom sufinansiranja:
-Nabavka novih i servisiranje postojećih mašina i opreme za uređenje skijaških staza i osnježivanje (cijevi, šahtovi i ormari, kablovi, topovi, žičare i radovi za montažu; ratraci, Sanja, mreže i kapije) i sl.,

-Uređenje i opremanje skijališta u cilju povećanja sigurnosti turista na skijalištima.

c) Aplikanti koji ostvaruju pravo prijave za Program 2, za aktivnost organizacije FAM trip-ova, pored gore navedene dokumentacije, trebaju dostaviti i:
    
Naziv turističke/putničke agencije (samo one koje nemaju sjedište na teritoriji BiH, odnosno dolaze iz inostranstva, sa bitnim informacijama o agenciji, te spisak osoba koje dolaze u okviru FAM trip-a:
Razrađen prijedlog turističke ture za posjetu (mjesto, dužina boravka) i objekata za smještaj gdje će boraviti,
Izjavu o broju dovedenih turista u 2017. godini

Prednost će imati aplikanti koji apliciraju na dovođenje turista iz zemalja koje imaju najmanji broj dolazaka (prema evidenciji koju vodi Federalni zavod za statistiku).

d) Aplikanti koji ostvaruju pravo prijave za Program 2, za aktivnost dovođenja tour operatora, bloggera, novinara i foto-reportera iz inozemstva, pored gore navedene dokumentacije, trebaju dostaviti i:

- CV bloggera, novinara, tour operatera (ne mogu biti državljani BiH);
- Dokaz o broju pratilaca na društvenim mrežama, objavama, tekstovima, referencama, koje će dokazati rejting lica koja se dovode;
-  Razrađen prijedlog turističke ture za posjetu (mjesto, dužina boravka) i objekata za smještaj gdje će boraviti.

NAPOMENA: Ukoliko aplikantu koji aplicira sa ovom aktivnošću budu odobrena finansijska sredstva, u okviru pravdanja istih će biti u obavezi dostaviti dokaz o objavi afirmativnih tekstova i izvještaja koji prezentuju turističku ponudu Federacije BiH na društvenim, elektronskim i printanim medijima.


IV.


Neprihvatljivi troškovi
 
• Troškovi zaposlenika (plate i ostala primanja zaposlenih, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade);
• Nadoknade za projektne partnere koji su angažirani na implementaciji aktivnosti;
• Dugovanja i rezerve za gubitke;
• Dugovanja po kamati;
•Troškovi režija i održavanja (voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i sl.);
• Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili penzijska osiguranja koji nisu obavezna prema zakonodavstvu;
• Kazne i troškovi sudskog spora;
• Izradu studije, elaborata, projektne i druge dokumentacije;
• Najam i kupovinu vozila;
• Troškove redovnog kancelarijskog poslovanja;
• Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i svrhu programa.


V.


OBAVEZE APLIKANTA (PODNOSIOCA ZAHTJEVA)

Podnosilac zahtjeva apliciranjem na ovaj javni poziv i odobravanjem sredstava obavezuje se na sljedeće:

• Nakon prijema finansijskih sredstava dostaviti izvještaj o stepenu realizacije projekta u roku od 90 dana, a u roku od 30 dana nakon realiziranja projekta korisnik sredstava dostavit će Ministarstvu finansijski i narativni izvještaj o utrošku sredstava s kompletnom dokumentacijom kojom dokazuje namjenski utrošak sredstava koja su mu doznačena.

• Rok za implementaciju projekata je godina dana od dana potpisivanja ugovora sa Ministarstvom odnosno datuma uplate sredstava na račun aplikanta od strane Federalnog ministarstva finansija.

• Finansijski izvještaj mora da sadrži pregled ukupno ostvarenih prihoda za realiziranje projekta s iznosima učešća svih sufinansijera uključujući i vlastito učešće, kao i druge prihode (donacije i sl.) ukoliko ih ima.

• Finansijski izvještaj mora da sadrži i pregled svih troškova vezanih uz realiziranje projekta s orginalima ili ovjerenim kopijama svih navedenih računa i dokumenata na osnovu kojih su izvršena plaćanja.

• U slučaju neispunjavanja ovih uslova korisnik sredstava gubi pravo na dodjelu sredstava naredne tri (3) godine. Ministarstvo vrši kontrolu nad utroškom odobrenih sredstava korisnika i preduzima odgovarajuće zakonske mjere u skladu sa utvrđenim činjenicama.

• Raspored finansijskih sredstava iz različitih izvora mora odgovarati ukupnom budžetu ponuđenog projekta.

• Sve Izjave sa tekstom koje je sačinilo Ministarstvo treba da budu potpisane od strane odgovorne osobe – podnositelja zahtjeva. Sve Izjave izuzev Izjave o korištenim potporama male vrijednosti trebaju biti ovjerene i od strane nadležnih organa.
• Svi priloženi dokumenti moraju biti izdani od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti starija od šest (6) mjeseci od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, osim dokumenata koji se izdaju jednom (uvjerenje o poreznom broju itd.). Ukoliko se radi o kopijama priloženih dokumenata, iste moraju biti ovjerene od strane nadležnih organa. U slučaju da dostavljena dokumentacija nije ovjerena u skladu sa ovom uputom, prijava će biti odbačena.

• Prijedlozi projekata se podnose na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Ručno popunjen aplikacioni obrazac, te nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtjevanu dokumentaciju, bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije za izbor korisnika grant sredstava.

VAŽNE NAPOMENE:

• Aplikant može konkurisati sa jednim projektom na jedan program;
• Obratiti pažnju o ostvarivanju prava učešća na Javni poziv po programima (pravne, fizičke osobe);
• Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uslove;
• Svi dokumenti koji se predaju uz Aplikacioni obrazac kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci;
• Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu;
• Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana;
• Pravo učešća na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti registrovani na područja Federacije BiH, odnosno koji imaju prijavljeno prebivalište na području Federacije BiH;
• Pravo učešća na Javnom pozivu ne ostvaruju jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća kao ni pravna lica koja se finansiraju iz budžeta svih nivoa vlasti u Federaciji BiH;
• Aplikacije sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom se ne uzimaju u razmatranje i odmah se odbacuju;
• Aplikacije koje se ne dostave u utvrđenom roku ne uzimaju se u razmatranje i odbaciju se;
• Zahtjevi aplikanata koji nisu izvršili ugovorne obaveze prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma iz prethodnih godina ili su nenamjenski trošili prethodno dobijena sredstva neće se razmatrati.NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Popunjen aplikacioni obrazac s pratećom dokumentacijom dostaviti u originalnom primjerku A4 formata.

Aplikacioni obrazac sa pratećom dokumentacijom se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi aplikacije sa pratećom dokumentacijom  moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje.
Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se da aplikacija sa pratećom dokumentacijom bude ukoričena u knjigu ili osigurana jemstvenikom. Sve strane aplikacije sa pratećom dokumentacijom  moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, izuzev bjanco mjenice koju je potrebno staviti u plastičnu foliju te istu uvezati sa ostalom dokumentacijom (mjenica se ne smije oštetiti).
Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj neprovidnoj koverti preporučenom poštom ili lično na sljedeću adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
Marka Marulića 2,
71000 SARAJEVO
S naznakom:

- Ne otvarati – po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“

PROGRAM BROJ: ____ (navesti program)

Na poleđini koverte obavezno navesti:

- naziv subjekta;
- adresu i kontakt telefon;
- ovjeriti pečatom;


Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Krajnji rok za podnošenje prijava je 5.6.2018. godine, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka se neće uzimati u obzir i razmatranje.ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI

• S nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom;

• Koji se ne dostave u naznačenom roku;

• Zahtjevi subjekata koji nisu izvršili ugovorne obaveze prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma iz prethodnih godina ili su nenamjenski trošili prethodno dobijena sredstva;

• Dokumentacijs koja nije podnesena u skladu sa instrukcijama iz Javnog poziva.

RANGIRANJE PROJEKATA

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja na niže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namjenjenih po programima.


ODOBRAVANJE PROJEKATA

Federalna ministrica okoliša i turizma imenuje Komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava.

Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te izvještaj o ocijenjenim projektima sa prijedlogom sredstava dostavlja federalnoj ministrici okoliša i turizma, koja donosi konačnu odluku.


ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odabiru programa i dodjeli bespovratnih sredstava donijeti će se najkasnije u roku od 60 dana od datuma zatvaranja Javnog poziva.

OBJAVA POPISA KORISNIKA

Lista odobrenih aplikanata i namjena dodjeljenih sredstava po korisniku biti će objavljena web stranici Ministarstva (www.fmoit.gov.ba) i u „Službenim novinama Federacije BiH“ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava s ciljem dostupnosti najširoj  javnosti.

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sa odabranim aplikantima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava zaključiti pojedinačne ugovore o međusobnim pravima i obavezama o realizaciji projekta za koji su sredstva dodjeljena najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata.

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Isplatu sredstava vrši Federalno ministarstvo finansija putem trezora. Dinamika isplate sredstava zavisiti će od raspoloživih sredstava u Budžetu Vlade Federacije BiH.

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

• Bespovratna sredstva iskoristiti namjenski u zadatom roku.
• Ministarstvu dostaviti finansijski izvještaj o korištenju bespovratnih sredstava s pratećom dokumentacijom, koja potvrđuje navode u izvještaju.
• Na zahtjev Ministarstva pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju.

NADZOR

• Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši stručna komisija Federalnog ministarstva okoliša i turizma koju imenuje ministrica, putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor.

•U slučaju objektivno utvrđenih okolnosti, koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ovog Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti Ministarstvo u pismenoj formi.

ZAVRŠNE ODREDBE

U toku provođenja programa, Ministarstvo zadržava pravo njegove izmjene i dopune posebno za pojedine projekte, ako to ocijeni potrebnim, zbog njegove prirode, što će definirati u Ugovoru o korištenju bespovratnih sredstava.

Dodatne informacije

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva se mogu postaviti putem telefona: 033/726-725; 726-749; 726-729 ili 726-730.

Pitanja se mogu postavljati najkasnije do 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Broj: 06-22-93/18-2
Sarajevo, 23.4.2018. godine

                                                                         M I N I S T R I C A
                                                                           dr. Edita Đapo

 

Javni poziv sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti na ovom linku.

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi