Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora JU ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic

Broj: 03-05-12-1605/18

Konjic, 24.05.2018. godine

 

            Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 61. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 8/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i  6/11) Predsjednik Općinskog vijeća Konjic objavljuje

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje članova školskog odbora JU ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u  Javnoj ustanovi  ''SREDNJA ŠKOLA'' Konjic.

II

Uslovi

Kandidati iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da su državljani  BiH,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da  nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 1. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i  Hercegovine  (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),
 1. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),
 1. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,
 2. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,
 1. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa s  njihovim  službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u F BiH (Službene novine F BiH, broj 29/03),
 1. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,broj 12/03 i 34/03),
 2. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija.
 1. radno iskustvo najmanje 3 godine,
 2. da nije član nijednog odbora/ upravnih vijeća,
 3. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 4. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.  

                                                                                                                                                             III

                                                                                                                                                              Dokazi 

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Dokaz  o radnom iskustvu u poslovima svog stručnog naziva,
 4. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 11.
 6. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor i imenovanje članova školskih odbora iz reda osnivača obavit će intervju.                                                           

V 

Ostale napomene

Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH'' odnosno dnevnom listu.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu: 

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Srednja škola'' Konjic – NE OTVARATI

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imnovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinsko vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                     

               Ibro Halilović                                                                                                                                                                          

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi