Javni oglas za ŠO Osnovna škola Glavatičevo 2018

Broj: 03-05-12-2119/18

Konjic, 13.07.2018 godine

 

            Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“, broj: 2/05 i 7/07) i člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj: 4/11 i  6/11) Općinsko vijeće Konjic objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje člana školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Osnovna škola Glavatičevo''

                                                      

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje jednog (1) člana Školskog odbora iz reda osnivača na period od četiri (4) godine u  Javnoj ustanovi ''Osnovna škola Glavatičevo ''.

 

II

Uslovi

Kandidat iz tačke I ovog Javnog oglasa za imenovanje pozicije u školskom odboru dužan je ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da je državljanin  BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da  nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na

       nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

 1. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i  Hercegovine  (da nisu pod optužnicom

       Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),

 1. da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

       (Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),

 1. da nema privatno-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,
 2. da nije lice kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u

        nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,

 1. izjava da ne obnaša dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa

       s  njihovim  službenim dužnostima u smislu člana 19. Zakona o državnoj službi u FBiH  

       (Službene novine F BiH, broj 29/03),

 1. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH (Službene novine FBiH,broj 12/03, 34/03 i 65/13),
 2. VII stepen stručne spreme, odnosno diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa (koji se

        vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija  

 1. radno iskustvo najmanje 3 godine
 2. da nije član nijednog odbora/ upravnih vijeća/,
 3. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 4. uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje

        upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.                                                                                                

                                                                                   

III  

Uslovi za imenovanje

Kandidat je dužan uz prijavu na oglas da dostavi kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:

 1. Uvjerenje o državljanstvu  ili CIPS-ova prijava mjesta boravka,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi,
 3. Uvjerenje PU i Općinskog suda, ne starije od 6. mjeseci,
 4. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke II alineje 4, 5, 6, 8, 9, 12.
 5. Uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz Službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objavljivanja oglasa,
 6. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, najmanje 3 /tri/ godine.

 

     

                                              

IV

 Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Konjic iz reda osnivača obavit će intervju.

                                                           

V

Ostale napomene

            Konačno imenovanje vrši Općinsko vijeće Konjic, a imenovanje se vrši na period od četiri godine.

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave oglasa u ''Službenim novinama FBiH''.

            Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu općine ili preporučeno poštom na adresu:

 

Općina Konjic

Ul. Maršala Tita br. 62

Sa naznakom za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u JU ''Osnovna škola Glavatičevo'' – NE OTVARATI

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imnovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi Općinskom vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

 

Javni oglas za ŠO Osnovna škola Glavatičevo 2018.pdf

 

 

 

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi