Javni poziv za prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba-preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku

BOSNA I HERCEGOVINA

     FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

OPĆINA KONJIC

 JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U KONJICU

Broj: 01-04-1-448-1/18

Konjic, 10.07.2018.

Na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućeg preduzeća, organizacije i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine Federacije BiH“, br. 17/18). JU Centar za socijani rad u  Konjic, Maršala Tita br.62., objavljuje

J A V N I      P O Z I V

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba-preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

 Pravo učešća

 Pravo učešća imaju pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. Da su kod nadležnog suda registrovani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
  2. Da imaju plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;
  3. Da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
  4. Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost maloljetnika;
  5. Da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i podsticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
  6. Da su uposlenici pravne osobe spremni da prihvate maloljetnike na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omaložavanja;
  7. Da ima osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim osobinama i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan uticaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno sarađivati sa Centrom;
  8. Da  će pravna iosoba  prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku poštovati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se utvrđuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.

Neophodna dokumentacija

Uz prijavu na Javni poziv, pravne osobe su u obavezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Javnog poziva.

Podnošenje prijave

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zapečaćenoj koverti s naznakom „Prijava na javni poziv, NE OTVARATI“, na adresu

Centar za socijalni rad Konjic

Maršala Tita br.62.

88400 Konjic

 

Troškovi postupka

Centar za socijalni rad Konjic ne snosi bilo kakve troškove pravnim osobama u postupku prijave na Javni poziv.

Rok za dostavljanje zahtjeva

Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 Dodatne informacije

Po isteku roka za prijavu na Javni poziv Centar za socijalni rad Konjic će izvršiti odabir pravnih osoba, sačiniti listu izabranih pravnih osoba  i sa istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.

 

                                                                          JU Centar za socijalni rad u Konjicu

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi