Javni oglas za izbor i imenovanje člana školskog odbora iz reda osnivača u JU "Druga osnovna škola" Konjic

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04 i 5/04),  člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:49/06, 51/09), člana 9. stav 1. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj: 2/18)  člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“, broj: 2/05 i 7/07) i  člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj: 4/11, 6/11) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 27.12.2018.  godine d o n i j e l o

 

 O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA  IMENOVANJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU ''DRUGA OSNOVNA ŠKOLA KONJIC''

Član 1.

Raspisuje se  javni konkurs za utvrđivanje prijed­loga jednog kandidata za člana školskog odbora JU ''Druga osnovna škola Konjic'' na period do 02.07.2019 godine  iz reda osnivača.
Javni konkurs iz stava (1) ove tačke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu  ''Oslobođenje", oglasnoj ploči Općine Konjic i web stranici Općine Konjic.

 Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Javni konkurs za imenovanje članova Školskog odbora JU ''Druga osnovna škola''  iz reda osnivača.

Član 3.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Konjic.

Član 4. 

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Općine Konjic'',  i ima se objaviti na oglasnoj tabli i web stranici Općine Konjic.

 

Javni oglas i odluku možete preuzeti ispod.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi