JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic

JAVNA USTANOVA DJEČIJE OBDANIŠTE

„ZULEJHA BEGETA“ K O NJ I C

-UPRAVNI ODBOR-

 

Na osnovu člana 47. i 48. Zakona o predškolskom odgoju (“Službene novine HNK” broj 5/2000 od 07.08.2000.godine), članova 38. Pravila Javne ustanove Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic i člana 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Javne ustanove Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic i odluke Upravnog odbora Javne ustanove Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic broj 92/2019 od 26.03.2019. godine, Upravni odbor raspisuje:

 

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic

 

  1. Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic.

 

  1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. pored općih uslova predviđenih Zakonom može biti imenovana osoba koja ispunjava i posebne uslove za odgajatelja ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog, defektolog, logoped, socijalni radnik.) i to:

- VSS/VŠS ( ili prvi ciklus bolonjskog sistema studija koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova)

- da ima najmanje 3 ( tri ) godine rada u djelatnosti predškolskog odgoja  ili najmanje 5 ( pet ) u društvenim djelatnostima.

-  položen stručni ispit

 

  1. Kandidati su uz potpisanu prijavu na konkurs dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova (orginal ili ovjerene kopije dokumentacije) kako slijedi:

- biografija sa adresom i kontakt telefonom,

- univerzitetska diploma,

- potvrda ili uvjerenje kao dokaz o trazenoj vrsti i duzini radnog iskustva

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih.

 

Direktor se bira na period od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Kandidat koji bude izabran na mjesto direktora dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana imenovanja.

 

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu:

Javna ustanova Dječije obdanište „Zulejha Begeta“,

Omladinska 3/A 88400 Konjic,

sa naznakom „za konkursnu komisiju“.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,

Husein Hodžić s.r.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi