Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2018. godinu

Na osnovu člana 6. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz Budžeta Općine , za finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture broj : 09-42-1488/08 od 17.06.2008 i člana 38.Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj: 4 /11 i 6/11), načelnik općine objavljuje

JAVNI POZIV
za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2018. godinu

Općina Konjic raspisuje Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za Općinu Konjic, a na osnovu budžetskog planiranja u oblasti kulture za 2018. godinu.

Udruženja građana i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture imaju pravo apliciranja na Javni poziv.
Na osnovu određivanja prioriteta i procjenom prihvaćenih programa i projekata, izradit će se Transfer za kulturu od značaja za Općinu Konjic.
U okviru Odluke o programu utroška sredstava. Transfer za kulturu od značaja za Općinu će činiti dva programa:

 • Program podrške izdavačkoj djelatnosti, u kojoj su zastupljeni izdavači i autori sa područja Općine Konjic
 • Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Općinu Konjic.
 • Korisnici sredstava će biti određeni u skladu sa slijedećim kriterijima


OPĆI KRITERIJI :
Bodovni opći kriteriji za raspodjelu sredstava iz Transfera za kulturu od značaja za Općinu su:

 • kvalitet kandidiranih projekata/programa produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
 • doprinos kandidiranih projekta/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana;
 • kontinuiranost projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost)
 • nacionalna zastupljenost;
 • doprinos angažiranju i afirmaciji djece i mladih u oblasti kulture;
 • visina procenata ulaganja u program/projekat od strane drugih nivoa vlasti, inozemnih ili domaćih partnera u kreiranju i realiziranju programa/projekata te sačinjeni predugovori.

POSEBNI KRITERIJI za Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Općinu su:

 • Značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva i pristupa kulturi ;
 • značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Općine Konjic;
 • projekti koji potiču aktivno učešće i afirmiranje mladih umjetnika i stvaralaca; broj učesnika (aktivnih i pasivnih) koji su obuhvaćeni projektom/programom; obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Općine Konjic kao eminentno kulturne sredine;
 • Značaj koji produkcija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima; značaj koji projekti i programi imaju u pogledu predstavljanja Federacije BiH i BiH kao eminentne kulturne sredine; projekti koji prezentiraju i promoviraju kulturu i umjetnost drugih naroda, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje; broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti);


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA APLICIRANJE NA JAVNI POZIV:

 •     Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskim obrascima;
 •     Uvjerenje o poreznoj registraciji;
 •     Rješenje o registraciji:
 •     Kopija ugovora sa bankom o otvaranju računa
 •     Detaljan projekt ili program na osnovu kojeg se potražuju sredstva sa Budžeta općine za kulturu
 •     Detaljan finansijski plan projekta ili programa:
 •     Bilans uspjeha za period 01.01.2017.- 31.12.2017, po završnom računu.


Dodatna dokumentacija:
Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);  Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segmentu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija); Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

NAPOMENA: Prijave koje nisu dostavljene uz zahtjev sa svom traženom dokumentacijom, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane. Nepotpune i netačne prijave neće biti razmatrane.
Prijave aplikanata koji nisu dostavili izvještaj za sredstva odobrena po javnom pozivu za prethodnu godinu neće biti razmatrane.
Aplikacijski obrasci se mogu preuzeti na Info pultu općine Konjic ili na sljedećem link -u.
Rok za dostavljanje potpunih prijava je do 13.04.2018. godine
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu predati na protokol općine Konjic sa obaveznom napomenom: „Za Javni poziv- kultura"

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi