Javni poziv neprofitnim i nevladinim sportskim organizacijama da prijave godišnje programe koji će se finansirati iz Budžeta Općine Konjic u 2018. godini

Na osnovu člana 8. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 ) te člana 38. Statuta Općine Konjic (“Službeni glasnik Općine Konjic”, broj 4/11 i 6/11) i člana 3. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz budžeta za finansiranje aktivnosti iz oblasti sporta broj 09-42-1832/13, načelnik Općine Konjic raspisuje


JAVNI POZIV
NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ
BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2018. GODINI

1. Prijava treba da sadrži:

  •     potpuno ispunjene aplikacione obrasce sa svim traženim podacima;
  •     kopija rješenja o registraciji usklađenog sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj 45/02);
  •     kopija identifikacionog broja;
  •     Bilans uspjeha za period 01.01.2017.- 31.12.2017, (prihodi i rashodi) po završnom računu;
  •     Izjava sa potpisom lica koji predstavlja i zastupa sportsku organizaciju da ta organizacija nema dugovanja prema Općini Konjic;
  •     Izvod iz godišnjeg programa rada koji se odnosi na sportske aktivnosti koje će se potencijalno sufinansirati;
  •     Spisak (sa imenom i prezimenom, te adresom sportista) članova kluba

    Aplikacioni obrazac se nalazi na sljedećem Link-u i na info pultu Općine Konjic.


2. Prijave se dostavljaju na protokol Općine u zatvorenim kovertama na kojima je naznačeno: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SPORT (NE OTVARAJ)
Adresirane na:
OPĆINA KONJIC Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti
Ul. M.Tita br 62, 88400 KONJIC


3. Rok za podnošenje prijava je 13.04.2018. godine.
4. Nepotpune i neblagovremene prijave, te prijave aplikanata koji nisu propisno pravdali troškove odobrenih sredstava, neće se razmatrati.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi