Informacija sa 12. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 12. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 12. sjednici Općinskog vijeća , koja je održana dana 30.10. 2018. godine, usvojene su sljedeće Odluke:
 -Zaključak o utvrđivanju Nacrta budžeta općine Konjic za 2019. godinu
- Odluka o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Čelebići“ Konjic                                     
- Odluka o utvrđivanju naknada za rad u odborima u regularnim tijelima Općine Konjic           
- Odluka o imenovanju članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola Konjic“ u Konjicu             
- Odluka o imenovanju članova Školskog odbora JU „Srednja škola Konjic u Konjicu                        
 - Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod  i
kanalizacija d.d   Konjic                                          
- Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“d.d   Konjic 
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik za komunalne usluge JKP „Standard“ d.o.o. Konjic  
- Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic  
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Konjic 
 -Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Konjic        
- Odluka o poništavnju javnog oglasa i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JU ''Centar za socijalni rad'' Konjic u Konjicu                               
 -Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad  Konjic   
 -Odluka o raspisivanju ponovnog  Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic   
- Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic
- Dopunsko rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju MHE na rijeci Ljuta                   
- Rješenje o naknadi za parcelu kč: 345/2 KO Ribići, sticatelja prava vlasništva ,Tiro Šemsudina 
- Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Balić ( Duran) Alija iz Konjica, Ovčari, KO Konjic  
- Zaključak o usvajanju Incijative vijećnika u Općinskom vijeću SBiH, Podrum Dženadina o dodjeli lovišta „Konjic“ na korištenje

                                                                                                Z A K LJ U Č A K
1.Prihvata se Nacrt Budžeta Općine Konjic za 2019. godinu, koji može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Budžeta Općine Konjic za godinu.
2.Nacrt Budžeta Općine Konjic daje se na javnu raspravu u roku od 15 dana od dana usvajanja ovog zaključka.
3.Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti koja će sa Službom za zajedničke i stručne poslove i Službom za prostorno uređenje ,građenje i obnovu sačiniti Plan provođenja javne rasprave i blagovremeno  upoznati javnost sa istim.
4.Nakon provođenja javne rasprave, Služba za privredu, finansije i društvene djetatnosti će prikupiti sve primjedbe, prijedloge, analizirati iste, očitovati se o razlozima zbog kojih nije prihvatila određene prijedloge iz javne rasprave i primjedbi datih na današnjoj sjednici Općinskog vijeća i podnijeti izvještaj Općinskom vijeću prilikom odlučivanja o Prijedlogu Budžeta Općine Konjic za godinu.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi