Informacija sa 14. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 14. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 14. sjednici Općinskog vijeća , koja je održana dana 27.02. 2019. godine, usvojene su sljedeće Odluke:

 1. Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću Konjic;
 2. Odluka o finansiranju vjerskih zajednica na području Općine Konjic;
 3. Odluka o iznosu  raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za  2019.godinu
 4. Odluka o usvajanju LOD metodologije;
 5. Odluka o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD
  metodologiji;
 6.  Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic  Udruženju  za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa„Neretvica“;
 7. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic Lovačkom društvu „Neretvica“;
 8. Odluka o utvrđivanju niže stope poreza na promet nekretnina prilikom kupovine prve  stambene jedinice
 9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
 10. Odluka o prevozu đaka iz povratničkih MZ Glavatičevo i MZ Bjelimići
 11. Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu Pravula Javne ustanove“ Prva osnovna škola“ Konjic;
 12. Odluka o davanju Saglasnosti na razriješenje direktora JKP“Standard“ d.o o Konjic i imenovanje vršioca dužnosti direktora JKP „Standard“  d.o.o Konjic;
 13. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora JKP „Vodovid i kanalizacija“d.d.Konjic;
 14. Rješenje o o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Konjic;
 15. Rješenje o o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Konjic“ u Konjicu;
 16. Program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi