Logo
Printaj ovu stranu

Informacija sa 15. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 15. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 15. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 25.04. 2019. godine,usvojene su sljedeće odluke:
- Odluka o izvršenju budžeta za 2018. godinu
- Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 površine na području Općine
- Odluka o usvajanju  Regulacinog plana „Lisičići“ 
- Odluka o provođenju Regulacinog plana „Lisičići“
- Odluka o imenovonaju Uredničkog vijeća RTV d.o.o. Konjic  
- Odluka o raspodjeli finanasijskih sredstava 
- Odluka o osnivanju Mjesnih zajednica 
- Odluka o raspisivanju izbora za čalnove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području Općine Konjic 
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Javni oglas za izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača u JU „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic 
- Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic 
- Javni oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Šumarstvo „ Prenj“ d.d
- Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zatupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Standard“ d.o.o. Konjic
- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova  Nadzornog odbora društva  Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic                                                                                                                                  

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                                                                                                                       

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba