Informacija sa 16. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 16. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 16. sjednici  Općinskog vijeća koja je održana  13.  06. 2019 .godine                                                      
usvojene su sljedeće odluke:

- Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja;

- Odluka o rebalansu budžeta općine za 2019.godinu;

- Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2018. godinu;

-  Program rada općinskog Načelnika   za 2019.godinu:

-  Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila  Javne ustanove „Prva osnovna škola“ Konjic;

- Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora i imenovanje novog člana Nadzornog odbora

    RTV d.o.o Konjic  ispred reda zaposlenika;         

- Odluka o davanju Saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora RTV                                                          

    d.o.o Konjic;

- Odluka o osnivanju poslovne zone „UNIS“Konjic;

- Odluka o usvajanju Strateškog plana rada Općine Konjic za period 2019.-2021godinu;                                     

- .Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Konjic za 2018.godinu, sa finansijskim      

   pokazateljima;

-Izvještaj o radu RTV d.o.o Konjic za 2018. godinu, sa finansijskim      pokazateljima;  

- Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“Konjic za pedagošku 2017/ 2018.    godinu,sa finansijskim pokazateljima;

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi