Informacija sa 18. sjedice Općinskog vijeća-Konjic

Informacija sa 18. sjedice Općinskog vijeća-Konjic

USVOJENE ODLUKE SA 18.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA- KONJIC

 1. Odluka o rebalansu budžeta                                                                                                                  
 2. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred reda osnivača za članove odbora za reviziju u “Šumarstvo Prenj” d.d Konjic                                                                                                                
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na vandrednoj Skupštini privrednog društva “Šumarstvo Prenj” d. d Konjic                                                                           
 4. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU osnovna škola “Čelebići”                                                                                                                                                  
 5. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača JU osnovna škola “Čelebići”                                                                                                                                                   
 6. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora i tehničkog direktora privrednog društva “Šumarstvo Prenj” d.d. Konjic                                                                                                              
 7. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora i imenovanje novog člana Upravnog odbora JU dječije obvdanište “Zulejha Begeta” Konjic                                                                                        
 8. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JKP “Standard” d.o.o Konjic                 
 9. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU “Centar za socijalni rad” Konjic      
 10. Odluka o davanju saglasnosti na pojedinačni kolektivni ugovor o pravima i obavezama JKP “Standard” d.o.o Konjic                                                                                                                          
 11. Odluka o visini subvencije troškova naknade za pogodnost lokacije – rente i uređenje građevinskog zemljišta i troškova naknade za dodjeljeno garađevinsko zemljište                   
 12. Odluka o usvajanju Općinske komisije                                                                                                 
 13. Odluka o utvrđivanjuu nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana “Donje polje” i upućivanje na javnu rasprvu                                                                                                                                            
 14. Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za ekspoataciju mineralne sirovine tehničkog kamena krečnjaka i dolomita (sipara) na lokalitetu “Rakov Laz”   
 15. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije “Prvi korak” d.o.o Konjic za 2018.godinu
 16. Izvještaj o radu J.Z.U. “Gradska apoteka”  Konjic za 2018.godinu                                              
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi