Logo
Printaj ovu stranu

Informacija sa 9. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 9. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 9. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 22.03.2018. godine usvojeni su sljedeći akti:    

1. Odluka o donošenju budžeta općine Konjic za 2018. godinu;
2. Odluka o izvršavanju budžeta općine Konjic za 2018. godinu;
3. Odluka o usvajanju Prostornog plana Općine Konjic za period 2013. do 2033. godine;
4. Odluka o provođenju Prostornog plana Općine Konjic za period od 2013. do 2033. godine;
5. Odluka o usvajanju Integralne strategije razvoja općine Konjic 2018-2027. godina;
6. Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2018. godinu;
7. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama sa Tarifom administrativih taksi;
9. Odluka o utvrđivanju nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana „Čelebići“ i upućivanje na javnu raspravu;
10. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m² stambene površine na području općine;
11. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Konjic;
12.Odluka o davanju saglasnosti na Pravila JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic;
13. Odluka o zadržavanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema Ustanovi „NARODNI UNIVERZITET“ Konjic u Konjicu;
14. Odluka o davanju Saglasnosti na imenovanje Direktora Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu;  
15. Odluka o davanju Saglasnosti na izmjene sjedišta Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu i usaglašavanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH;  
16. Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila Ustanove „Narodni univerzitet“ Konjic u Konjicu;  
17. Odluka o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju javnog konkursa za nekretninu poslovne zgrade i zemljišta (bivša zgrada Konfekcije);  
18. Odluka o davanju saglasnosti na izgradnju;  
19. Odluka o neprihvatanju ponude za kupovinu nekretnina Baričak Miroslava;  
20. Odluka o konačnom imenovanju direktora „CENTAR ZA RIBARSTVO NERETVA“ d.o.o Konjic;  
21. Odluka o prodaji stalnih sredstava – službenih motornih vozila;
22. Program rada Općinskog vijeća za 2018.godinu.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba