Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova služba vrši slijedeće poslove:


1. organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine,
2. izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,
3. priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,
4. predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
5. prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređivanje organiziranja i osposobljavanja Službe,
6. organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
7. organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite i vatrogasne jedinice u Općini,
8. vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
9. vrši provjeru postupaka i mjera fizičkih i pravnih lica po pitanju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda,
10. obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,
11. obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,
12. ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,
13. ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,
14. obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,te sarađuje sa Kantonalnom upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo , Federalnom upravom za civilnu zaštitu ,kao i sa Vojskom FBIH;Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti na spašavanju i zaštiti,
15. obavlja sve poslove koji se odnose na organizovanje i rad Službe osmatranja i uzbunjivanja u Općini, u skladu sa zakonom,
16. priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
17. vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.

Unutrašnja organizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se bez unutrašnjih organizacionih jedinica uz postojanje Sektora za vatrogastvo, kao posebne jedinice.

- Sektor za vatrogastvo

1. organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi,materijalnih i kulturnih dobara na području Općine,
2. izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,
3. priprema program i plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,
4. organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi vatrogasne jedinice u Općini,
5. vrši obuku pripadnika vatrogasne jedinice,te periodičnim provjerama njihovog znanja i obučenosti u provođenju akcije gašenja požara,
6. vrši provjeru postupaka i mjera fizičkih i pravnih lica po pitanju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda,
7. obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite od požara i drugih prirodnih nesreća o kojima odlučuje Općinsko vijeće,
8. ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,
9. ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,
10. priprema propise u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Općine,
11. vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.
Partneri

Kategorije članaka

Linkovi