Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade

Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

  • izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti opšte uprave i društvenih djelatnosti,
  • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Grada za koje nije nadležna nijedna druga gradska služba za upravu,
  • priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
  • vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i legalizaciju potpisa
  • vrši poslove pružanja pravne pomoći građanima,
  • vrši poslove koji se odnose na organizaciju gradske uprave i njeno funkcionisanje,
  • vrši poslove prijemne kancelarije, uključujući prijem, evidentiranje, arhviranje, kovertiranje i otpremu pošte /kancelarijsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu/
  • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačlenika o pitanjima iz nadležnosti Sužbe,
  • sarađuje sa službama za upravu općina i Gradova na području Kantona i kantonalnim i federalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti Službe,
  • vodi službenu evidenciju o podacima koji se odnose na poslove iz nadležnosti Službe,te na zahtjev stranaka izdaje uvjerenja o činjenicama iz te evidencije
  • sarađuje sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama i svim drugim subjektima, radi realizacije planova i programa rada iz nadležnosti Službe,
  • kancelarijsko i arhivsko poslovanje, za potrebe jedinstvenog organa uprave i Gradsko vijeće,koje obuhvata : primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenja akata ,združivanje akta, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad sa aktima, zavođenje predmeta i akata,
  • vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu / arhiviranje/ i njihovo čuvanje,
  • vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa i o istom vodi propisanu evidenciju,
  • vrši poslove građanskih stanja
  • vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka
  • izvršenje rješenja institucija koje imaju javna ovlaštenja, a koje nemaju pravo izvršenja  iz oblasti uprave za koje nije nadležna nijedna druga služba
  • poslovi pružanja pravne pomoći građanima iz nadležnosti Odsjeka.
  • Priprema prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik
  • Vrši i druge poslove koji ne spadaju u nadležnost drugih gradskih službi za upravu
  • Poslovi pružanja pravne pomoći građanima iz nadležnosti Odsjeka,
  • Priprema prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik
  • Preduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje uslova rada u osnovnim školama, sportskim udruženjima, kulturno-umjetničkim društvima i drugim subjektima koje rade na poslovima za zadovoljavanje potreba građana iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta,
  • Organizuje takmičenja i smotre učenika u oblasti nastavnih i vannastavnih aktivnosti na gradskom nivou ,a posebno iz oblasti sportskih manifestacija masovnog karaktera,iz oblasti obrazovanja za demokratiju,ljudska prava i prava djeteta:
  • obezbjeđuje protok informacija između nevladinih organizacija,asocijacija mladih i Grada,
  • Vrši poslove informisanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općima aktima Grada,
  • Prikuplja, sređuje, analizira i obrađuje dokumentacione osnove iz oblasti kulturno-historijskog naslijeđa,
  • Priprema podatke, izvještaje i informacije  o kulturno-historijskom naslijeđu,
  • Predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje  stanja u navedenoj oblasti,
  • Učestvuje u izradi kriterija i raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i manifestacija iz oblasti kulturno-historijskog naslijeđa,
  • Ostvarije saradnju sa kantonalnim, federalnim i drugim institucijama koje se bave zaštitom kulturno-historijskog naslijeđa,
  • Sarađuje sa školama, udruženjima i muzejima s ciljem unapređenja i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa,
  • Vrši inventarizaciju naconalnih spomenika na području Grada,

    Poslovi iz nadležnosti Službe vrše se u okviru unutrašnje organizacione jedinice:

    a) Odsjek za opću upravu,
    b) Odsjek za društvene djelatnosti i mlade.

    Djelokrug unutrašnjih organizacionih jedinica
    - Odsjek za opću upravu

    U ovom Odsjeku vrše se slijedeći poslovi:
  • kancelarijsko i arhivsko poslovanje, za potrebe jedinstvenog organa uprave i Gradsko vijeće,koje obuhvata: primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata, združivanje akta, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad sa aktima, zavođenje predmeta i akata,
  • vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu / arhiviranje/ i njihovo čuvanje,
  • vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa i o istom vodi propisanu evidenciju,
  • vrši poslove građanskih stanja,
  • vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka,
  • izvršenje rješenja institucija koje imaju javna ovlaštenja, a koje nemaju pravo izvršenja iz oblasti uprave za koje nije nadležna ni jedna druga služba,
  • poslovi pružanja pravne pomoći građanima iz nadležnosti Odsjeka,
  • priprema prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik
  • vrši i druge poslove koji ne spadaju u nadležnost drugih gradskih službi za upravu

- Odsjek za društvene djelatnosti i mlade

U ovom Odsjeku obavljaju se slijedeći poslovi :

  • izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti društvenih djelatnosti,
  • priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
  • vodi službenu evidenciju o podacima koji se odnose na poslove iz nadležnosti Službe,te na zahtjeva stranaka izdaje uvjerenja o činjenicama iz te evidencije
  • sarađuje sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama i svi drugim subjektima, radi realizacije planova i programa rada iz nadležnosti Odsijeka,
  • vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka
  • priprema prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Odsijeka koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik
  • preduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje uslova rada u osnovnim školama, sportskim udruženjima, kulturno-umjetničkim društvima i drugim subjektima koje rade na poslovima za zadovoljavanje potreba građana iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta,
  • organizuje takmičenja i smotre učenika u oblasti nastavnih i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou, a posebno iz oblasti sportskih manifestacija masovnog karaktera, izoblasti obrazovanja za demokratiju,ljudska prava i prava djeteta
  • obezbjeđuje protok informacija između nevladinih organizacija, asocijacija mladih i Grada
  • vrši poslove informisanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima Grada
  • vrši i druge poslove koji ne spadaju u nadležnost drugih općinskih službi za upravu.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi