Služba za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove

Pomoćnik gradonačelnika za  katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove:
Mirna Habibija Sultanić

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 


Ova Služba vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa, katastra nekretnina i oblasti urbanizma,
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 • provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
 • otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
 • snimanje komunalnih uređaja i objekata,
 • kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
 • izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
 • razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
 • rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
 • vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisimavrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
 • vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
 • vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
 • izdaje uvjerenja i izrađuje kopije podataka premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonima i drugim propisima,
 • provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima,
 • vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
 • vrši geodetsko snimanje objekata,
 • vrši upise i promjene podataka u katastru nekretnina,
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina,
 • vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
 • provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 • učestvuje u postupcima dodjele građevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa,
 • provodi postupak utvrđivanja prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade,
 • izrađuje prijedlog odluke za davanje saglasnosti na promet nedovršene zgrade, provodi postupak utvrđivanja prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Grada,
 • provodi postupak preuzimanja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica,
 • priprema prijedloge propisa Gradske uprave iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Gradsko vijeće,
 • vrši obračun naknada za uspostavu katastra nekretnina;
 • izrada godišnjih i drugih programa i aktivnosti u oblasti urbanizma i prostornog planiranja,
 • vrši izdavanje urbanističkih saglasnosti,
 • vrši poslove upravnog rješavanja iz svoje nadležnosti,
 • daje stručna mišljenja na planske akte,
 • vrši druge poslove iz oblasti urbanizma,
 • provodi propise iz oblasti prostornog uređenja,
 • prati stanje u oblasti prostornog planiranja te predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka,
 • vrši druge poslove iz oblasti prostornog planiranja,
 • vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

 •  Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
 •  Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
 • izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
 • provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
 • vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
 • vrši geodetsko snimanje objekata,
 • vrši upise i promjene podataka u katastru nekretnina,
 • vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
 • vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek za imovinsko-pravne poslove vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
 • provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu, učestvuje u postupcima dodjele građevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa,
 • provodi postupak utvrđivanja prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade,
 • izrađuje prijedlog odluke za davanje saglasnosti na promet nedovršene zgrade,
 • provodi postupak utvrđivanja prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Grada,
 • provodi postupak preuzimanja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Gradsko vijeće,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

 

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi