Općinsko vijeće

IZVJEŠTAJ SA PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 27.01.2021.GODINE

USVOJENE ODLUKE I IZVJEŠTAJI SA PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC        27.01.2021.GODINE

 1. Odluk o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Konjic za period 2020-2030 godine;
 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na područiju općine Konjic;
 3. Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
 4. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu;
 5. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana Upravnog odbora Ustanove „Sportska dvorana“ Konjic;
 6. Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda Osnivača u Ustanovi „Sportska dvorana“Konjic;
 7. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana školskog odbora JU „ Osnovna škola Glavatičevo“
 8. Javni oglas za izbor i imenovanje člana školskog odbora iz reda Osnivača u JU „Osnovna škola Glavatičevo;
 9. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na vanrednoj Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija „d.d.Konjic;
 10. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Standard“ d.o.o Konjic;
 11. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Standard“ d.o.o Konjic;
 12. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Konjic;
 13. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Konjic;
 14. Izvještaj o poslovanju Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za period 01.01.-30.06. 2020. godine (sa prilozima );
 15. Zaključak o davanju saglasnosti Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic  na plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za 2021.godinu, i Plan gazdovanja područije „Krša“;
 16. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva za  godinu

Informacija sa 24.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Usvojene odluke i izvještaji  sa 24. sjednice Općinskog vijeća Konjic 28.07.2020. godine

 1. Odluke o rebalansu Budžeta ;
 2. Odluka o davanju Saglasnosti na razrješenje direktora i imenovanje novog direktora JU „Sportska dvorana „Konjic
 3. Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom;
 4. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Srednja škola'' Konjic ispred reda roditelja;
 5. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Srednja škola'' Konjic ispred reda roditelja;
 6. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Druga osnovna škola Konjic'' ispred reda roditelja;
 7. Rješenje o razrješenju člana Uredničkog vijeća RTV Konjic d.o.o. i imenovanju novog člana Uredničkog vijeća;
 8. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije „Prvi korak“ za 2019.godunu ( sa prilozima)

INFORMACIJA SA 23.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 29.06.2020. GODINE

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća                                             
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Konjic                                                                    
 3. Odluka o ovlaštenju rukovodećeg državnog službenika                                                           
 4. Izvještaj o radu Policijske uprave Konjic za 2109. godinu;
 5. Izvještaj o radu  Ustanove Sportska dvorana Konjic za 2019. godinu (sa prilozima);
 6. Izvještaj o radu Ustanove Narodni univerzitet u Konjicu za 2019. godinu (sa prilozima);
 7. Izvještaj o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d Konjic za 2019. godinu (sa prilozima);
 8. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Konjic za 2019. godinu ( sa prilozima);
 9. Izvještaj o poduzetim mjerama na sprječavanju širenja pandemije korona virusa COVID 19- na području općine Konjic;

USVOJENE ODLUKE I IZVJEŠTAJI SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC

 

 1. Odluka o izvršenju budžeta za 2019. godinu                                                                      
 2. Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja                                                                       
 3. Odluke o načinu ostvarivanja pomoći za poslovne subjekte pogođene pandemijom Korona virusa                          
 4. Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Konjic                                                                               
 5. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na područije općine
 6. Odluka o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o diobi nekretnina                                                                      
 7. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora JU ''Osnovna škola Seonica'' iz Seonice                                                                                                                                 
 8. Odluka o davanju saglasnosti na Pravila Ustanove „Sportska dvorana Konjic“
 9. Odluka o davanju na korištenje i upravljanje „Zavičajnog muzeja“ i „Rodne kuće Zuke Džumhura“ Ustanovi „Narodni univerzitet“ Konjic
 10. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic Planinarskom društvu „Borašnica“                                  
 11. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje općine Konjic na Skupštini privrednog društva „Šumarstvo Prenj“ d.d. Konjic
 12. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.d. Konjic                                
 13. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje općine Konjic na Skupštini JKP „Standard“ d.o.o. Konjic                                                                                                    
 14. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad u Konjicu za 2019. godinu, (sa prilozima)
 15. Izvještaj o radu Z.U. „Gradska apoteka „Konjic za 2019. godinu (sa prilozima)
 16. Izvještaj o radu RTV o.o Konjic za 2019.  (sa prilozima)

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi