Općinsko vijeće

Informacija sa 18. sjedice Općinskog vijeća-Konjic

USVOJENE ODLUKE SA 18.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA- KONJIC

 1. Odluka o rebalansu budžeta                                                                                                                  
 2. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred reda osnivača za članove odbora za reviziju u “Šumarstvo Prenj” d.d Konjic                                                                                                                
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na vandrednoj Skupštini privrednog društva “Šumarstvo Prenj” d. d Konjic                                                                           
 4. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU osnovna škola “Čelebići”                                                                                                                                                  
 5. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača JU osnovna škola “Čelebići”                                                                                                                                                   
 6. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora i tehničkog direktora privrednog društva “Šumarstvo Prenj” d.d. Konjic                                                                                                              
 7. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora i imenovanje novog člana Upravnog odbora JU dječije obvdanište “Zulejha Begeta” Konjic                                                                                        
 8. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JKP “Standard” d.o.o Konjic                 
 9. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU “Centar za socijalni rad” Konjic      
 10. Odluka o davanju saglasnosti na pojedinačni kolektivni ugovor o pravima i obavezama JKP “Standard” d.o.o Konjic                                                                                                                          
 11. Odluka o visini subvencije troškova naknade za pogodnost lokacije – rente i uređenje građevinskog zemljišta i troškova naknade za dodjeljeno garađevinsko zemljište                   
 12. Odluka o usvajanju Općinske komisije                                                                                                 
 13. Odluka o utvrđivanjuu nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana “Donje polje” i upućivanje na javnu rasprvu                                                                                                                                            
 14. Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za ekspoataciju mineralne sirovine tehničkog kamena krečnjaka i dolomita (sipara) na lokalitetu “Rakov Laz”   
 15. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije “Prvi korak” d.o.o Konjic za 2018.godinu
 16. Izvještaj o radu J.Z.U. “Gradska apoteka”  Konjic za 2018.godinu                                              

Informacija sa 17.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 17. sjednici  Općinskog vijeća koja je održana  27.  06. 2019 .godine                                                      

usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o davanju ovlaštenja  punomoćniku  za zastupanje Općine Konjic na  Skupštini  privrednog društva „Šumarstvo Prenj“ d.d. Konjic

2.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora JU Dječije obdanište“ Zulejha Begeta „Konjic

3.Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic

4.Odluka o utvrđivanju kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora u „Šumarstvo Prenj „d.d. Konjic

5.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora „Druga osnovna škola“ Konjic

6.Odluka o sticanju vlasništva kupovinom zemljišta

Informacija sa 16. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 16. sjednici  Općinskog vijeća koja je održana  13.  06. 2019 .godine                                                      
usvojene su sljedeće odluke:

- Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja;

- Odluka o rebalansu budžeta općine za 2019.godinu;

- Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2018. godinu;

-  Program rada općinskog Načelnika   za 2019.godinu:

-  Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila  Javne ustanove „Prva osnovna škola“ Konjic;

- Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora i imenovanje novog člana Nadzornog odbora

    RTV d.o.o Konjic  ispred reda zaposlenika;         

- Odluka o davanju Saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora RTV                                                          

    d.o.o Konjic;

- Odluka o osnivanju poslovne zone „UNIS“Konjic;

- Odluka o usvajanju Strateškog plana rada Općine Konjic za period 2019.-2021godinu;                                     

- .Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Konjic za 2018.godinu, sa finansijskim      

   pokazateljima;

-Izvještaj o radu RTV d.o.o Konjic za 2018. godinu, sa finansijskim      pokazateljima;  

- Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“Konjic za pedagošku 2017/ 2018.    godinu,sa finansijskim pokazateljima;

Informacija sa 15. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 15. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 25.04. 2019. godine,usvojene su sljedeće odluke:
- Odluka o izvršenju budžeta za 2018. godinu
- Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 površine na području Općine
- Odluka o usvajanju  Regulacinog plana „Lisičići“ 
- Odluka o provođenju Regulacinog plana „Lisičići“
- Odluka o imenovonaju Uredničkog vijeća RTV d.o.o. Konjic  
- Odluka o raspodjeli finanasijskih sredstava 
- Odluka o osnivanju Mjesnih zajednica 
- Odluka o raspisivanju izbora za čalnove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području Općine Konjic 
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Javni oglas za izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača u JU „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic 
- Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic 
- Javni oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Šumarstvo „ Prenj“ d.d
- Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zatupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Standard“ d.o.o. Konjic
- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova  Nadzornog odbora društva  Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic                                                                                                                                  

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                                                                                                                       

Informacija sa 14. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 14. sjednici Općinskog vijeća , koja je održana dana 27.02. 2019. godine, usvojene su sljedeće Odluke:

 1. Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću Konjic;
 2. Odluka o finansiranju vjerskih zajednica na području Općine Konjic;
 3. Odluka o iznosu  raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za  2019.godinu
 4. Odluka o usvajanju LOD metodologije;
 5. Odluka o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD
  metodologiji;
 6.  Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic  Udruženju  za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa„Neretvica“;
 7. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic Lovačkom društvu „Neretvica“;
 8. Odluka o utvrđivanju niže stope poreza na promet nekretnina prilikom kupovine prve  stambene jedinice
 9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
 10. Odluka o prevozu đaka iz povratničkih MZ Glavatičevo i MZ Bjelimići
 11. Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu Pravula Javne ustanove“ Prva osnovna škola“ Konjic;
 12. Odluka o davanju Saglasnosti na razriješenje direktora JKP“Standard“ d.o o Konjic i imenovanje vršioca dužnosti direktora JKP „Standard“  d.o.o Konjic;
 13. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora JKP „Vodovid i kanalizacija“d.d.Konjic;
 14. Rješenje o o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Konjic;
 15. Rješenje o o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Konjic“ u Konjicu;
 16. Program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu

Informacija sa 13.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na  13. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.12. 2018.godine ,usvojeni su sljedeći akti:
1. Odluka o rebalansu budžeta općine Konjic za 2018.godinu
2. Odluka o donošenju budžeta općine Konjic za 2019.godinu
3. Odluka o izvršavanju budžeta općine Konjic za 2019.godinu 
4. Odluka o  utvrđivanju  Nacrta  Regulacionog  plana  „Lisičići “ i  upućivanje  na  javnu raspravu
5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ustanovi „ Narodni univerzitet“
6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Fudbalskom savezu BiH 
7. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic  
8. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Glavatičevo“ ispred reda zaposlenika
9. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Druga  osnovna škola“ Konjic ispred reda zaposlenika 
10. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Čelebići“ ispred reda zaposlenika  
11. Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic
12. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic 
13. Rješenje o odbijanju kao neosnovanog prijedloga Jazvin Mevle za obnovu postupka 
14. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Konjic
15. Javni oglas za izbor i imenovanje člana Školskog odbora iz reda osnivača JU „Druga osnovna škola“ Konjic
16. Zaključak o davanju saglasnosti Šumarstvo „Prenj“d.d Konjic na plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic za 2019 i plan gazdovanja-područje krša

                                                                                            ZAKLJUČAK

     1. U cilju kontinuiteta gazdovanja šumama na području ŠPP "Konjičko" i područje ''Krša'', a zbog neusvajanja Zakona o šumama u FBiH, daje se saglasnost na:
          - Plan gazdovanja Šumarstva "Prenj"d.d Konjic za 2019. godinu, broj: P-3418/18 od 12.11.2018. godine i Plan gazdovanja – područje krša broj: P-3419/18 od 12.11.2018.godine, koji je usvojio Nadzorni odbor                        Šumarstva "Prenj"d.d  Konjic Odlukom broj: P-198/18 od 22.11.2018.godine i  P-199/18 od 22.11.2018.godine.
     2. Sastavni dio ovog zaključka su planski dokumenti iz tačke 1. po kojima se određuju osnovne smjernice za optimalno upravljanje i gazdovanje šumama na području Općine Konjic (planovi gazdovanja).
     3. Za relizaciju ovog zaključka odgovorno je preduzeće Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic
     4. Ovaj zaključak će se primjenjivati za 2019. godinu odnosno dok se zakonom ne reguliše pitanje gazdovanja šumama i kršom.
     5. Zadužuje se Nadzorni odbor preduzeća da podnese šestomjesečni izvještaj Općinskom vijeću o gazdovanju  šuma i krša na području Općine Konjic.
     6. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Općine Konjic'' i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi