Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2018. godinu

Na osnovu člana 6. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz Budžeta Općine , za finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture broj : 09-42-1488/08 od 17.06.2008 i člana 38.Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj: 4 /11 i 6/11), načelnik općine objavljuje

JAVNI POZIV
za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2018. godinu

Općina Konjic raspisuje Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za Općinu Konjic, a na osnovu budžetskog planiranja u oblasti kulture za 2018. godinu.

Udruženja građana i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture imaju pravo apliciranja na Javni poziv.
Na osnovu određivanja prioriteta i procjenom prihvaćenih programa i projekata, izradit će se Transfer za kulturu od značaja za Općinu Konjic.
U okviru Odluke o programu utroška sredstava. Transfer za kulturu od značaja za Općinu će činiti dva programa:

 • Program podrške izdavačkoj djelatnosti, u kojoj su zastupljeni izdavači i autori sa područja Općine Konjic
 • Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Općinu Konjic.
 • Korisnici sredstava će biti određeni u skladu sa slijedećim kriterijima


OPĆI KRITERIJI :
Bodovni opći kriteriji za raspodjelu sredstava iz Transfera za kulturu od značaja za Općinu su:

 • kvalitet kandidiranih projekata/programa produkcije, prezentacije i afirmacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
 • doprinos kandidiranih projekta/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana;
 • kontinuiranost projekta i njegova tradicijska osnova (projektne aktivnosti koje imaju dugoročni učinak i održivost)
 • nacionalna zastupljenost;
 • doprinos angažiranju i afirmaciji djece i mladih u oblasti kulture;
 • visina procenata ulaganja u program/projekat od strane drugih nivoa vlasti, inozemnih ili domaćih partnera u kreiranju i realiziranju programa/projekata te sačinjeni predugovori.

POSEBNI KRITERIJI za Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Općinu su:

 • Značaj projekta/manifestacije, originalnost i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju bh. kulturnog stvaralaštva i pristupa kulturi ;
 • značaj programa za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta, kulturnog naslijeđa i kulturnog razvoja Općine Konjic;
 • projekti koji potiču aktivno učešće i afirmiranje mladih umjetnika i stvaralaca; broj učesnika (aktivnih i pasivnih) koji su obuhvaćeni projektom/programom; obezbjeđivanje kontinuiteta manifestacija od posebnog značaja za ugled Općine Konjic kao eminentno kulturne sredine;
 • Značaj koji produkcija ima u razvoju kulture i umjetnosti u internacionalnim okvirima; značaj koji projekti i programi imaju u pogledu predstavljanja Federacije BiH i BiH kao eminentne kulturne sredine; projekti koji prezentiraju i promoviraju kulturu i umjetnost drugih naroda, odnosno projekti koji jasno ističu značaj međunarodne kulturne saradnje; broj učesnika i posjetilaca koji su obuhvaćeni projektom/programom (domaći i inozemni učesnici i gosti);


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA APLICIRANJE NA JAVNI POZIV:

 •     Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskim obrascima;
 •     Uvjerenje o poreznoj registraciji;
 •     Rješenje o registraciji:
 •     Kopija ugovora sa bankom o otvaranju računa
 •     Detaljan projekt ili program na osnovu kojeg se potražuju sredstva sa Budžeta općine za kulturu
 •     Detaljan finansijski plan projekta ili programa:
 •     Bilans uspjeha za period 01.01.2017.- 31.12.2017, po završnom računu.


Dodatna dokumentacija:
Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija);  Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segmentu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija); Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

NAPOMENA: Prijave koje nisu dostavljene uz zahtjev sa svom traženom dokumentacijom, kao i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane. Nepotpune i netačne prijave neće biti razmatrane.
Prijave aplikanata koji nisu dostavili izvještaj za sredstva odobrena po javnom pozivu za prethodnu godinu neće biti razmatrane.
Aplikacijski obrasci se mogu preuzeti na Info pultu općine Konjic ili na sljedećem link -u.
Rok za dostavljanje potpunih prijava je do 13.04.2018. godine
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu predati na protokol općine Konjic sa obaveznom napomenom: „Za Javni poziv- kultura"

Javni za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2018. godini

Broj : 03-01-1-137/18
Konjic, 04.04.2018. godine
Na osnovu člana 11. Odluke o općinskm javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Konjic“,broj: 1/03), Komisija za javna priznanja Općine Konjic, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja u 2018. godini

Potpisivanje ugovora o stipendiranju

Općina Konjic je 02. februara upriličila potpisivanje ugovora za stipendiste iz kategorija studenata sa slabijim imovnim stanjem, članovima sportskih reprezentacija i kulturno umjetničkih udruženja, djeci i studentima iz porodica šehida, poginulih boraca, te iz porodica RVI, i učenika i studenata po preporuci Centra za socijalni rad.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora "SREDNJA ŠKOLA" Konjic

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko – neretvanski kanton
Općina Konjic
NAČELNIK
Broj: 08-40-1086/17
Konjic, 22.09.2017. godine   

N Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 61. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 8/00, 4/04 i 5/04), člana 10. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje


J A V N I   O G L A S
za izbor i imenovanje članova školskog odbora "SREDNJA ŠKOLA" Konjic 

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Radio-televizije d.o.o. Konjic

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko – neretvanski kanton
Općina Konjic
NAČELNIK
Broj: 08-01-3-1066/17
Konjic, 25.09.2017. godine   

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 8/05, 81/08 i 22/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 35. Statuta RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje se

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA RADIO-TELEVIZIJE d.o.o. KONJIC

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora ustanove "Sportska dvorana" Konjic

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 28. Pravila Ustanove "Sportska dvorana" Konjic i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11 i 6/11) raspisuje

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "SPORTSKA DVORANA" KONJIC

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje


Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje


Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic 

Javni oglas za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (Službene novine HNK broj 2/05 i 7/07) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, broj 4/11 i 6/11) Načelnik Općine Konjic objavljuje

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje članova školskog odbora iz reda osnivača u školama na području općine Konjic

Poziv na 8. Međunarodni festival hrane “KONJIC FOOD-FEST”

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike i posjetioce da će se 8. Međunarodni festival hrane “KONJIC FOOD-FEST” održati dana: 04 i 05.oktobra 2017. godine, na sportsko-rekreacionom centru “Partizanovo” u Konjicu, s početkom u 09,00 sati.

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izradilo i pokrenulo Farmer portal, najsavremenije informatičko rješenje namijenjeno poljoprivrednicima.

Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,


JAVNI POZIV
Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05, 81/08, 22/09, 109/12 ) člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“  br.34/03, 65/13), člana 18 Statuta. JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic – Prečišćen tekst- Br.01-13-3-1/17-sk od 21.06.2017. i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic broj: 01-1-2-2/17 od 11.07.2017.godine, Nadzorni odbor JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic, raspisuje


JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD" d.o.o. Konjic

7. Međunarodni festival hrane Konjic

 Obavještavamo vas da će se u organizaciji Općine Konjic, Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, agencije Prvi korak, TZ HNK, firme 'TOFI'' i Centra za edukaciju Gastroid, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, 05. i 06. oktobra/ listopada, održati 7. Međunarodni Festival hrane'' Konjic Food Fest''.

Priključi se za RSS feed

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi